გრანტები/პროექტები

 

ინფორმაცია ფაკულტეტზე შესრულებული საგრანტო თუ სხვა
პროექტების შესახებ
 
I.        ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე შესრულებული საგრანტო პროექტები ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტში;
 
ელექტროქიმიური ინჟინერინგის მიმართულებაზე:
INTAS № 93-2493, 1993-1995 Electrodeposited Corrosion Protective Wear Resistant and Environmentally Safe Coating ad an alternative for Hard Chromium;
SOROS, 1995-1996 Study of Adsorption at Metal-Solvent Interface by SESP Method;
სახელმწიფო მიზნობრივი სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პროგრამით „მანგანუმი“ (4.19.2) გათვალისწინებული პროექტი - „რუსთავის სს ქიმიურ კომბინატში ელექტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდის (ედმ) ქარხნის რეაბილიტაციის მიზნით კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება, 1997“;
საქართველოს 2005 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სამეცნიერო კვლევითი პროექტი №126 - ნავთობისა და ბუნებრივი აირის მაგისტრალური და კომუნიკაციური მილსადენების საიმედო და უსაფრთხო ექსპლუატაციის უზრუნველყოფის პირობების შემუშავება - 2005;
საქართველოს 2005 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი №125 - მსოფლიო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი მანგანუმის პროდუქციის უნარჩენო წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება, 2005;
სამხრეთ კორეის სამრეწველო ტექნოლოგიების ინსტიტუტის გრანტი: ოზონის და წყალბადის ზეჟანგის მისაღები დანადგარის დამუშავება, 2006-2008. 
ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის მიმართულებაზე:
№G 865 MHTLS, 2003-2005 წწ;
№GE c2-3336-TB-04 GRDF, 2004-2006წწ;
№ 7140 YNTLS, 2007-2010 წწ;
კვლევები შეეხება ბიოლოგიურად აქტიურ ტეტრაციკლური, ჰეტეროციკლური ნაერთების სინთეზს ინდოლის, ბენზიმიდაზოლის, იზატინის, ფურანის და თიოფენის ბაზაზე. მათი რეაქციისუნარიანობის კვლევას და ბიოლოგიური აქტიურობის შესწავლას. სამუშაოებში ჩართულია აშშ ქ. ბირმინჰემში არსებული სამხრეთის კვლევითი ინსტიტუტი, სადაც მიმდინარეობს ბიოლოგიურ აქტიურობაზე კვლევა.
არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო  პროდუქტების ტექნოლოგიის მიმართულებაზე:
2002-2003 წლებში სოროსის გრანტით შესრულდა სამუშაო - „რუსთავის ქიმკომბინატის მიმდებარე ტერიტორიის ეკოქიმიური გამოკვლევა“’
გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის მიმართულებაზე:
УНЦТ პროექტი №Gr-70 – „მაღალეფექტური გამტკნარების დანადგარის საცდელი ნიმუშის დამუშავება და დამზადება“, 2004-2006 წწ.
MHTC პროექტი № NG-698,2 (ხელმძღვანელი პროფ. შ. ანდღულაძე) – „მძიმე მეტალებისაგან მჟავე კარიერული წყლების გაწმენდა ბარიტების გადამუშავების ახალი ტექნოლოგიის გამოყენებით“, 2005-2008 წწ.
ბიოტექნოლოგიის მიმართულებაზე: შესრულებულია საგრანტო თემები, ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტთან ერთად:
„კავკასიის სხვადასხვა რეგიონებიდან გამოყოფილი ექსტრემოფილური მიცელიალური სოკოების კოლექციის შექმნა და სამრეწველო გამოყენება“. შესრულებულია STGU G-101 პროგრამით 2003-2006 წწ.
„ახალი მიდგომა ნავთობსადენების ეკოლოგიური უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად“, სრულდება STGU-№ 38-02 პროგრამით, 2006-2009 წწ.
„პოლიფენოლების საფუძველზე მაღალი ანტირადიაციული და ანტიკანცეროგენული მოქმედების მცენარეული ბიოლონცენტრატების შექმნა და მათი წარმოების სამრეწველო ტექნოლოგიების დამუშავება“, STGU GG-122 პროგრამით, 2005-2007 წწ.
„სამეცნიერო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევით ცენტრში“ (პროფ. რ. ქაცარავა).
Project development Grant of C.N.R.S (Frange), 1993;
Individual Grant of International Science (G. Soros) roundation (ISF), (USA), 1994;
Research Grant of ISF (USA), Grant NO RVFOOO, 1994;
Short-term (3 month) grant of JSPS (Japan), 1994;
Joint Research Grant of ISF (USA) and Georgian Government, Grant No RVF200, 1995;
Travel Grant of G. Soros Open Society “Georgia”, 1996;
Short-term (1month) Grant of DA AD (Germany), 1996;
Long-term (2years) Research Grant of CRDF No G2-116 (USA), 1996;
Grant of Academy of Sciences of Georgia, 1997;
Grant of E. Shecardnadze Foundation, 1997;
Grant of ministry of Health Of Georgia, 1997;
Long-term (2years) Research Grant of Cornell University (USA) (Sponsored by Medicas Natric oxside), 1998;
G. Soros Professor, 1998, 1999;
Long-term (2years) Research Grant of ISTC (G446), 2000;
Equipment Grant of CRDF-RESC Program GR2-997, 2001;
Long-term (3years) Research Grant of ISTC (G-802), 2002;
Mini-grant-2 of CRDF-RESC Program, 2004;
Mini-grant-2 of CRDF-RESC Program, 2005;
Mini-grant-2 of CRDF-RESC Program, 2005;
Research grant from Georgian NSF #GRSF/STO6/ 6-102 (with I. Kutateladze Institute of Pharmacochemistry), 2006;
Research grant from Georgian NSF #GRSF/STO6/ 6-103 (with I. Kutateladze Institute of Pharmacochemistry), 2006;
Grant of FP-6 projekt “INKOMAT”, 2007;
Travel grant from Georgian NSF, 2007;
Research grant (4309) from STCU – georgia (with. I. Kutateladze Institute of Pharmacochemistry);
Mini-grant-5 of CRDF-RESC Program, 2007;
CRDF/STER grant for scaled-up production of bacteticidal medical glue GF-6, 2007;    
ქიმიური ტექნიოლოგიისა და მენეჯმენტის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრში სრულდებასაერთაშორისო საგრანტო პროექტი УНТЦ #Gr-105 (2005-2008 წწ) – „დარიშხანის სულფიდური მადნის გადამუშავების ახალი მაღალეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიის დამუშავება“. შემუშავებულია დარიშხანის მიღების ახალი ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგია; დაპროექტდა, ლითონში შესრულდა და მუშაობს საცხელი-საწარმოო დანადფარი. გაკეთებულია ორი პატენტი. მიღებული შედეგები მოხსენებულია სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციაზე.
მანგანუმისა და მისი ნაერთების ელექტროქიმიის საპრობლემო ლაბორატორიაში - №302.  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ 2005 წლის ივნისიდან 2005 წლის დეკემბრამდე ფინანსდებოდა სამეცნიერო-კვლევითი პროექტით № 125, თემაზე - მსოფლიო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი მანგანუმის პროდუქციის უნარჩენო წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება.
II. მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტში:
2.1.   მასალათმცოდნეობის მიმართულებაზე:
2.1.1.      2004-2005 წლებში ელექტრონულ-სხივური ტექნოლოგიების ლაბორატორიის თანამშრომლები მონაწილეობას ღებულობდნენ CRDF OX2-4008-TB.04 “Desing of new compositions and procedures of Ring-temperature coatings on Chromium Superalloys”;
2.1.2.      SRGU Ge GRDF BPP-20/06 “New Technologies Increasing the Heat Resistance of  Chromium Based Eutctic Super Alloys”;
2.2.   შავი ლითონების მეტალურგიის მიმართულება:
2.2.1.      საგრანტო პროექტი МНТЦ NO G-945.2. – „მძიმე ლითონები საქართველოს სამთო-გამამდიდრებელი რეგიონების ნიადაგში და ბუნებრივ წყლებში და გარემოს გაჯანსაღების მეთოდების შემუშავება“, 2005-2008 წწ.
(ხელმძღვანელი პროფ. ზ. სვანიძე).
2.3.   ლითონთა წნევით დამუშავების მიმართულებაზე.
2.3.1.      Georgian Research and Development Founfation BPG#01/07 PROJECT TITLE: Production of Composite Concrete its Reinforcement with Basalt Fiber and Wide Use in Civil and Industrial Engineeting for Fabrication of Various Structures and Details” (პროფ. დ. ნოზაძე, პ.ეჯიბია).
2.3.2.      INTAS for YS fellowship grant, Brussels (Grant № 051145449).
წნევის ქვეშ დიფუზიური შედუღების ტექნოლოგიური პარამეტრების ოპტიმიზაცია, ფოლადი-ალუმინის სისტემის ხარისხიანი ფენოვანი კომპოზიტების მისაღებად, ელექტროკონტაქტური გახურების მეთოდით.
(მაგისტრანტი და მაჭარაძე, ხელმძღვანელები: პროფ. დ.  ნოზაძე (სტუ) და პროფ. სტეფან ბიომი (ბრაუნშვაიგის ტექნიკური უნივერსიტეტი - გერმანია).
2.4.      კაზმის მომზადებისა და გადამუშავების სამეცნიერო პრობლემური ლაბორატორიის თემა: „სილიკომანგანუმის მიღების ახალი ტექნოლოგიური სქემის დამუშავება, რომელიც უზრუნველყოფს ეკოლოგიურად საშიში მანგანუმიანი ნარჩენების უტილიზაციას“ (ხელმძღვანელი: ზ. სიმონგულაშვილი) დადინანსდა ადგილობრივი გრანტით, 2008-2009წ.
2.5.      სამსხმელო წარმოების მიმართულებაზე:
2.5.1.      მიმართულების თანამშრომლები: ასოც. პროფ. ნ. ხიდაშელი და ასისტ. პროფ. გ. ბერაძე მონაწილებდნენ საერთაშორისო საგრანტო პროექტების შესრულებაში: 2004 წელს ISTC გრანტი G-719. „რეატორული ფოლადების რღვევის (ნგრევის) კვლევა“.
2.5.2.      იგივენი CRDF საგრანტო პროექტი - FSTM GEE2-005066-TB-05.
„დეფორმირებადი თუჯი, როგორც ნავთობმომპოვებელი მოწყობილობის ფოლადის დეტალების ალტერნატიული მასალა“.
ქიმიური ტექნოლოგიისა და  მეტალურგიის ფაკულტეტზე 2006 წლის 25-27 სექტემბერს, ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდა ჩამომსხმელთა და მასალათმცოდნეთა პირველი საერთაშორისო კონგრესი.
(ინიციატორი და ორგანიზატორი დოქტორი ა. ბარბაქაძე).
ფაკულტეტის სასწავლო-კვლევით ცენტრში „შედუღება“ ყოველწლიურად ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებს (კრებულების გამოცემით), ISSN გრიფით უშვებს რეფერირებულ სამეცნიერო-ტექნიკურ ჟურნალს, რომელშიც სისტემატურად ქვეყნდება სტუდენტთა სამეცნიერო შრომებშიც.
ცენტრში მომზადდა და გამოცემულია 50 ფორმის მოცულობის ოთხენოვანი ტერმინოლოგიებში.
(ცენტრის ხელმძღვანელი პროფ. ს. იაკობაშვილი).
აღნიშნულ ცენტრს მჭიდრო კავშირი აქვს უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ე. პატონის სახელობის კიევის ელექტროშედუღების ინსტიტუტთან, რომელსაც ხელმძღვანელობს უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი - ბოტის პატონი.
ცენტრს მჭიდრო კავშირი აქვს აგრეთვე შედუღების ევროფედერაციასთან, ბულგარეთის, პოლონეთის, გერმანიის, რუსეთის, პორტუგალიის წამყვან საშემდუღებლო ცენტრებთან და სასწავლო დაწესებულებებთან.
ფაკულტეტი უშვებს სამეცნიერო-ტექნიკურ და საწარმოო ილუსტრირებულ, რეგისტრირებულ, რეფერირებად ჟურნალს „კერამიკა“.
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე 2007 წლის სექტემბრიდან ფუნქციონირებს მუდმივმოქმედი სამეცნიერო სემინარი - „ნივთიერებებისა და მასალების ტექნოლოგიების თანამედროვე ასპექტები“ (ხელმძღვანელები: პროფ. თ. აგლაძე და პროფ. მ. ოქროსაშვილი).
ფაკულტეტზე შეიქმნა და ფუნქციონირებს კომპიუტერული ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს მეცნიერ-თანამშრომლების მიერ კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტით სარგებლობს.