სადისერტაციო საბჭო


საბჭოს წევრები


 
                                           
თავმჯდომარე პროფესორი თეიმურაზ ჭეიშვილი
მობ. ტელ: 593 332177 ; შიდა. ტელ: 60-29 ; ელ-ფოსტა: t.cheishvili@gtu.ge

 

თავმჯდომარის მოადგილე პროფესორი ომარ მიქაძე
მობ. ტელ: 570 901023 ; შიდა. ტელ: 68-08 ;ელ-ფოსტა: omikadze@gtu.ge

 

სწავლული მდივანი პროფესორი ზურაბ გელიაშვილი
მობ. ტელ: 599 316468 ; შიდა. ტელ: 67-79 ; ელ-ფოსტა: z.geliashvili@gtu.ge

 

მისამართი:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
,
კოსტავას ქ. 69 ( II კორპუსი, II სართული, ოთახი 202 )


 დოკუმენტაცია


 ავტორეფერატი

 სადოქტორო დისერტაციის გაფორმების ინსტრუქცია

 სადოქტორო პროგრამის მოთხოვნები (პროგრამის ხელმძღვანელთათვის)

 დოქტორანტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა (თემის ხელმძღვანელთათვის)

 სპეცკურსის სილაბუსების გაფორმება

 დისერტაციის შაბლონი