განსახილველად წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები

  დოქტორანტის,  სახელი, გვარი 

ხელმძღვანელი  

თარიღი    

თემის დასახელება  

 

მარეხი ღიბრაძე ასოც. პროფ. ვლადიმერ გორდელაძე . Na2O-SrO-BaO-B2O3-SiO2 სისტემაში სპილენძზე მინასაფარების შედგენილობის პროგნოზირება და სინთეზი
მელანო აბესაძე პროფ. მაია ცინცაძე . შერეულლიგანდიანი ბიოლითონების შემცველი კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა
ნანა გაბრიაძე პროფ. თეიმურაზ ჭეიშვილი . მანგანუმშემცველი საწარმოო ნარჩენებით გამოწვეული რიგი ეკოლოგიური პრობლემის გადაწყვეტისათვის ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება
ნატალია ფრანგიშვილი პროფ. მაია ცინცაძე . მონოლიგანდიანი სხვადასხვა ბიოლითონთა შემცველი კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა
თამარ ნიკურაძე პროფ. ლეილა გვერდწითელი,
დოქტორი ალექსანდრე სურმავა
. მდინარე ხრამის აუზის მიწისქვეშა წყლების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების სისტემად გამოყენების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება
ნესტან ბრეგაძე პროფ. თ. წივწივაძე ,
ქიმიიდ დოქტორი ნ. ჩიგოგიძე
. ზოგიერთი 3d-მეტალის ბიოკომპლექსნაერთთა სინთეზი, აღნაგობა და თვისებები