რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიის დეპარტამენტი


ეკატერინე თოფურია

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 510

მობ : 555-37 52 56
შიდა : 65-35
ელფოსტა : ankushela@mail.ru
განათლება :

სტუ, სილიკატური და ძნელადდნობადი მასალების ქიმიური ტექნოლოგია. 1989-1994
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს–ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

1) Влияние растворителя на комплксообразуюшую способность фармацевтичских препаратов с металами I.мебикар-2,4,6,8-тетра метил-2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0]-окта-ндион-3,7/საქართველოს ქიმიური ჟურნალი 2011 ტ11 N2გვ.249-258/ Т.Г Цинцадзе К.Т Бацикадзе М.Г Цинцадзе Д.М Лочошвили Т.З Гиоргадзе

2) Смектрофотометрическое исследование взаимодеиствия в системе молибден (VI) 2.3.4-триокси -4-сулфоазонафтол- гидрофобние амини/ saqarTvelos qimiuri Jurnali 2013 ტ13 N1გვ.24-27/ Г.В. Цинцадзе Р.А. Алиева К.С. Абдулаева Дж. И. Мирзаи Ф.М Чирагов Н.Т. Болквадзе Т.Н Тусиашвили

3) ჰექსამეთილენტეტრაამინთან(ჰმტა) ლითონთა ნიტრატული კოორდინაციული ნაერთები/
ქომიის სერია2013 ტ39 N1-2/მ.ცინცაძე ა. მამულაშვილი რ. კლდიაშვილი თ. ტუსიაშვილი გ.ცინცაძე ი.გველესიანი

4) masalebis analizis qimiuri da fizikur-qimiuri meTodebi(დამხმარე სახელმძღვანელო)/ teqnikuri universiteti,Tbilisi, 20091-79 gv./ g. cincaZe
T. wivwivaZe n. imnaZe e. Tofuria T. tusiaSvili

5) benzaldehidis benzoilhidrazonis da mis safuZvelze miRebuli liTonTa qloridebis koordinaciuli naerTebis STanTqmis infrawiTeli speqtrebi da biologiuri/ saqarTvelos qimiuri Jurnali2008 t.8#2, gv.109-111/ g. cincaZe T. giorgaZe T. cincaZe i. gvelesiani l. sxirtlaZe e. Tofuria
კვლევის სფერო :

ზოგიერთ ბიოაქტიურ ლიგანდებთან (ჰექსამეთილენტეტრამინი, ჰიდრაზიდები, ჰიდრაზონები) ლითონების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა
სამუშაო გამოცდილება :

1994 -2004 – სტუ, ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა N8. უფროსი ლაბორანტი
2004 -2006 – სტუ, ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა N8, დოცენტი
2006-2009 – სტუ, ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა N8, ასოცირებული პროფესორი
2009 წლიდან-დღემდე – სტუ, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური მიმართულება, ასოცირებული პროფესორი