რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია


ნინო მუმლაძე

დოქტორი
პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, ჰყავს მეუღლე, ქალიშვილი და სიძე

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
7 სართული, ოთახი 704

მობ : 591-22 81 82
ტელ : 2-36 48 57
შიდა : 65-21
ელფოსტა : n.mumladze@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი
1965 წ. –1970წ ვ.ი. სახელობის სახ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიისა და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი სპეციალობით ძირითადი ორგანული და ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია; დიპლომი წარჩინებით C # 437332
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ტექნოლოგი; ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი; აკადემიური დოქტორი
პუბლიკაციები :

სულ 43 სამეცნიერო ნაშრომი,
დამხმარე სახელმძღვანელო –2;
მეთოდური მითითება – 1
მონაწილეობა 4 საერთაშორისო და ერთ შიგასაინსტიტუტო გრანტში

1 საწარმოთა და საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ბიოლოგიური მეთოდით. მ. იაშვილი, ნ. ჩხარტიშვილი, მ. პატარაია, ნ.მუმლაძე, ი. ბაზღაძე, ქ. მუმლაძე. „აღმაშენებელი“ პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი #1, თბილისი, 2005, გვ. 30-33

2. ნავთობ- და ცხიმშემცველი სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გაწმენდა.
ნ. მახარობლიშვილი, ზ. ციხელაშვილი, ნ. მახარობლიძე, ქ. მუმლაძე. „აღმაშენებელი“ პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი #3, თბილისი, 2007, გვ. 166-171

3. სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების დაბინძურების ხარისხის შეფასებისა და პროგნოზირების დესკრიფციული მოდელების აგება. ნ. მახარობლიძე, ნ.მუმლაძე, გ. გურგენიძე, ზ. მამაცაშვილი, დ. ბერაია, გ. ზაკუტაშვილი „მშენებლობა“ სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი #2(5), თბილისი, 2007, გვ. 37-41

4. ღვინის ფინიშური სტერილური ფილტრაციის მემბრანული ტექნოლოგია და მემბრანული დანადგარი. გ. ბიბილეიშვილი, ვ. ბიბილეიშვილი, ნ. მუმლაძე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი #9(4), 2009, გვ. 341-344

5. მემბრანული გაყოფის პროცესებისა და მემბრანული ნანოტექნოლოგიების განვითარების ტენდენციები. გ. ბიბილეიშვილი, ვ. ბიბილეიშვილი, ნ.მუმლაძე. „აღმაშენებელი“ პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი #6, თბილისი, 2009, გვ. 58-64

6. ბუნებრივი რესურსები და ენერგეტიკის ეკოლოგიური ასპექტები (დამხმარე სახელმძღვანელო) ნ. მუმლაძე, მ. დემეტრაძე. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ თბილისი, 2009

7. მიკროულტრაფილტრაციის გამოყენება მილგაყვანილობის სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის. გ. ბიბილეიშვილი, ვ. ბიბილეიშვილი, ნ.კუციავა, ნ.მუმლაძე. „აღმაშენებელი“ პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი #8, თბილისი, 2010, გვ. 105-110

8. ნიტრატები გარემოში და მათი გავლენა გარემოზე საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. ნ.მუმლაძე, ი. ბაზღაძე, მ. ქავთარაძე
ქ. მუმლაძე. შრომები, 2010წ. გვ. 238-241

9. შაქრის ჭარხლის გადამუშავების პროცესში კოპტონის ნაწნეხი წყლის გაწმენდის და შაქრის სიროფის გაწმენდა-კონცენტრირების მემბრანული დანადგარი. გ. ბიბილეიშვილი, კ.დომიანიძე, ნ.მუმლაძე, ე. კაკაბაძე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ. 11, #2, 2011წ. გვ. 196-199

10. Risk of chakvistskali and khorolistskali rivers by pesticides. J.Varshalomidze,K.Mumladze,N.Mumladze, M.kavtaradze. International Conference of Voung Scientists –“Chemistry Today 2013”, p 43. Tbilisi, 2013

11. მდ.ყოროლისწყლის დაბინძურების წყაროების შესწავლა. ჯ. ვარშალომიძე, ნ. მუმლაძე, ქ. მუმლაძე. საერთაშორისო სამეცნ.-ტექნიკური კონფერენციის მასალები “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები, სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტომი #119, გვ.245-247. თბილისი, 2013

12. მდინარე ყოროლისწყლის მიმდებარე ნიადაგების ეკოქიმიური გამოკვლევა.
ჯ. ვარშალომიძე, ნ. მუმლაძე, გ. დანელია, ი. კახნიაშვილი, ქ. მუმლაძე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტომი 13, #1, 2013წ. გვ. 127-130

13. მეორეული მასალების გადამუშავების ტენოლოგია. ნ. მუმლაძე, ქ.მუმლაძე, მ.დემეტრაძე,
მ.ქავთარაძე. წარდგენილია სტუ-ს სარედაქციო-საგამომცემ. საბჭოში განსახილველად CD 1408. 2013 წ

კვლევის სფერო :

გარემოს ობიექტების (წყლის, ჰაერის, ნიადაგის) ეკოქიმიური გამოკვლევა და მონიტორინგი, ზედაპირული და საწარმოთა ჩამდინარე წყლების დაბინძურების ხარისხის განსაზღვრა და გაწმენდის მეთოდების დამუშავება; მემბრანული ტექნოლოგიის გამოყენება
სამუშაო გამოცდილება :

2006 წლიდან–დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის
მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.


1988–2006წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის
კათედრის დოცენტი.


1984–1988წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
გარემოს დაცვისა კათედრის უფროსი მასწავლებელი.


1981–1984წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გარემოს
დაცვის კათედრის ასისტენტი

1976–1980წწ. სპი–ის სახელშეკრულებო თემაზე უმცრ., უფრ. მეცნიერ-
თანამშრომელი.

1972–1975წწ სპი–ის ანალიზური ქიმიის კათედრის ასპირანტი

1970–1972წწ სპი–ის სახელშეკრულებო თემაზე უმცრ. მეცნიერ
თანამშრომელი, ანალიზური ქიმიის კათედრის
პრეპარატორი

დამატებით

2000–2006წწ. სტუ–ს წყლების საგამოცდო აკრედიტირებული
ლაბორატორიის „ეკოლოგი“–ს სპეციალისტი,
ატესტატი № 384

2007–დღემდე მემბრანული ტექნოლოგიის საინჟინრო ინსტიტუტი
მეცნ.თანამშრომელი

2013–დღემდე სტუ, გარემოს მონიტორინგისა და საინჟინრო
ეკოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ცენტრის უფროსი
საერთაშორისო კონტაქტები :

საერთაშორისო (Tacis, ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული) გრანტებში ექსპერტ-შემსრულებლად მუშაობის ფარგლებში
აღიარება :

1. saqarTvelos ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრ–კორესპონდენტი, №096

2. სტუ-ს მემბრანული ტექნოლოგიის საინჟინრო ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი
3. merebis SeTanxmeba (COM), TbilisSi gansaxorcielebeli mdgradi energetikis
samoqmedo gegmis (SEAP)-is samuSao jgufis wevri 2010-2011ww.

4. Certificate of Participant – This is to certify that Dr. Mumladze Nino attended the Seminar
and Workshop on Efficient Waste Management and Climate Tolerant Landfill Operation, hosted by
Georgian Technical University and supported by GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit) 26 – 28 October, 2011. Tbilisi, Georgia.

5. sertifikati # 00478 saqarTvelos teqnikuri universitetis profesiuli
ganviTarebis centri, aiovas saxelmwifo universiteti (aSS). ”saTemo kolejebi saerTaSoriso ganviTarebisათვის inq.” (aSS) adasturebs, rom ნინო მუმლაძემ gaiara Treiningi: “swavlebis Tanamedrove meTodologiebis zogadi kursi ”marti 2009w.

6 . Certificate Strengthening Public Administration and Media in Georgia, SPAMGO.This is to certify thet Nino Mumladze, Has successfully completed the training course on “WATER AND SANITATION” executed by the SPAMGO Training Centre. July 17-18, 2009, Tbilisi, Georgia.

7. Certificate Strengthening Public Administration and Media in Georgia, SPAMGO.This is to certify thet Nino Mumladze, Has successfully completed the training course on “TRANSPORT” executed by the SPAMGO Training Centre. July 23-24, 2009, Tbilisi, Georgia.

8. Quadra. CERIFICATE OF ATTENDACE This is to certify that Nino Mumladze , Participated in the following course in Tbilisi, Georgia. AWARENESS OF OHSAS 18001:1999 AND ISO 14001:2004 The main topics of this course are:- Health & Safety Risks, Environmental Impacts & Effects, Risk Assessment, Risk Control, Continual Improvement. June 9, 2007

9. სერტიფიკატი № С 141 „კვების მრეწველობის პროდუქციის – სასმელი და ჩამდინარე წყლების სერტიფიკაციის“ ექსპერტ–კანდიდატი. თბილისი, 2003.

10. Training Certificate. Monitoring 1 Tacis Joint River Management – Kura basin, Nunu Makharoblishvili Successfully completed the Tacis JRM Minitoring, Training 1. The training involved the following modules: Monitoring strategy, Sampling techniques 1, Quality Control and Quality Assessment 1. Tbilisi, 22 November, 2002 H.M.Bosch, Team leader.