რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
გარემოს დაცვითი ინჟინერიის და ეკოლოგიის დეპარტამენტი


ჯიმშერ ქერქაძე

აკადემიური დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
6 სართული, ოთახი 609

მობ : 599-27 46 39
ტელ : 2-36 48 57
შიდა : 61-00
ელფოსტა : j.kerkadze@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს- ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

სტატიები – 11; კონფერენციები – 14; გამოგონებები – 1; გრანტები - 8.
კვლევის სფერო :

საინჟინრო ეკოლოგია; სამრეწველო ეკოლოგია; სამრეწველო ნარჩენების გადამუშავებისა და გაუვნებელყოფის მეთოდების პრაქტიკული გამოყენება; რაციონალური ბუნებათსარ¬გებლობა.
სამუშაო გამოცდილება :

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის მიმართულება (კათედრა):
1994-2006 წ.წ. - კათედრის დოცენტი; 2006-2009წ.წ. - მოწვეული სპეციალისტი; 2009 წლიდან - დღემდე - მიმართულების ასოცირ. პროფესორი.
რ. აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი:
1980 წ.- უფრ. ლაბორანტი; 1980-1983 წ.წ.-ასპირანტი; 1983-1994 წ.წ. - უმცრ. მეცნ. თანამშრ.;
1994-2009 წ.წ. - უფრ.მეცნ. თანამშრ.; 2009-2011 წ.წ. - მეცნ. თანამშრ.