რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
გარემოს დაცვითი ინჟინერიის და ეკოლოგიის დეპარტამენტი


მაია ქავთარაძე

აკადემიური დოქტორი
ასისტ. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
6 სართული, ოთახი 608

მობ : 599-36 01 10
ტელ : 2-36 48 57
შიდა : 63-51
ელფოსტა : m_kavtaradze@gtu.ge
განათლება :

- საქართველოს ვ. ი. ლენინისსახელობისპოლიტექნიკურიინსტიტუტი, ძირითადიორგანულიდანავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია, 1980- 1985წწ.
- სახელმწიფო მმართველობის ინსტიტუტი (GIPA)სახელმწიფომმართველობისმაგისტრი (MPA), 1999
- საერთაშორისოსახლითბილისი, უცხოური ენების სწავლების ცენტრი (ინგლისური ენა) 1997-1998
პუბლიკაციები :

- ვერცხლის იონებით სასმელი წყლის გაუსნევნებლობის ხელსაწყოების დამუშავება და კოლოიდური ვერცხლის ზემოქმედების განსაზღვრა ქ. თბილისის სასმელ წყალში არსებულ ძირითად არაორგანულ ანიონებზე
- კარიერული წყლის რკინის იო¬ნე¬ბისაგან გაწმენდის გამოკვლევა
- კარიერული წყლის რკინის იო¬ნე¬ბისაგან გაწმენდის გამოკვლევა
- კარიე¬რული წყლების მოქმედების შესწავლა იონგაცვლითი მემბრანების ფუნქციურ თვისებებზე
კვლევის სფერო :

კარიერული წყლების გაწმენდისა და ლითონთა უტილიზაციის ტექნოლოგიის დამუშავება
სამუშაო გამოცდილება :

1994-დანდღემდე- საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი. გარემოსდაცვისადასაინჟინროეკოლოგიის მიმართულება
2005-2007- პროექტის “სამხედროეკოლოგია ” თანამონაწილე
1999- სახელმწიფოკანცელარია. საერთაშორისოურთიერთობისდეპარტამენტი;ინტერნი
1989-1994- სანიტარიისადაჰიგიენისკვლევითიინსტიტუტი;უფროსილაბორანტი