რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
გარემოს დაცვითი ინჟინერიის და ეკოლოგიის დეპარტამენტი

ეთიკის კომისიის წევრი


ლეილა გვერდწითელი

აკადემიური დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
გაუთხოვარი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
7 სართული, ოთახი 701

მობ : 593-74 56 09
ტელ : 2-36 48 57
შიდა : 67-26
ელფოსტა : l.gverdtsiteli@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი.
ჩარიცხვის წელი 1966 წ. – საქართველოს ვ.ი. სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,
ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი
სპეცილობით ძირითადი ორგანული და ნავთობქიმიური
სინთეზის ტექნოლოგია
დამთავრების წელი
1971 წ. – საქართველოს ვ.ი. სახელობის პოლიტექნიკური
ინსტიტუტი, ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი
სპეცილობით ძირითადი ორგანული და ნავთობქიმიური
სინთეზის ტექნოლოგია. Э№ 199786 22.06. 1971
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ – ტექნოლოგი, ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი; დოცენტის––სამეცნიერო პედაგოგიური წოდება არაორგანული ქიმიის სპეციალობით; აკადემიური დოქტორი.
პუბლიკაციები :

სულ 56 სამეცნიერო ნაშრომი აქედან:
სახელმძღვანელო –3; მეთოდური მითითებები –2; ლაბორატორიული პრაქტიკუმი – 2
სტატიები - 31; კონფერენციები - 24;
გამოცდა და დანერგვა – 1 (საქართველოს ექსპერიმენტალური და კლინიკური თერაპიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, დანერგვის აქტი #241/2 18.03.1987წ.)

1. l. gverdwiTeli, d. erisTavi , n. mdinaraZe.
“benzingasamarTi sadgurebidan mavne nivTierebaTa gafrqvevis analizi”.
saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne. qimiis seria, #2, tomi#36,
Tbilisi 2010, gv. 221-224.

2. T. SaraSiZe, l. gverdwiTeli, S. andRulaZe
“mdinare aragvis Senakadebis monitoringi”.
saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne. qimiis seria, #1, tomi#36,
Tbilisi 2010, gv. 87-89.

3. gverdwiTeli l.v., bazRaZe i.g., gugeSiZe j.e., doRonaZe l.d.
“navTobsawyobidan gafrqveuli navTobproduqtebis emisiebi”
saerTaSoriso samecniero-teqnikuri konferenciis Sromebi”axali teqnologiebi
Tanamedrove mrewvelobaSi”. Tbilisi, stu 29-30aprili 2010w.vv.166-169.

4. l. gverdwiTeli, n. ruxaZe, n CaCua, T. papiaSvili
“sayofacxovrebo-sameurneo Camdinare wylis gawmenda ukuosmosis meTodiT”.
saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne. qimiis seria,#2, tomi#36,
Tbilisi 2010, gv. 217-220.

5. l. gverdwiTeli, j. gugeSiZe, m. mamulaSvili, e. mezvriSvili.
„nayinisa da vaflis warmoebis Camdinare wylis gawmenda“. stu, saerTaSoriso
samecniero-teqnikuri konferencia “garemos dacva da mdgradi
ganviTareba”Sromebi. sagamomcemlo saxli“teqnikuri universiteti”. Tbilisi
2010w.gv.71-74.


6. Шарашидзе Т., Лагидзе Т., Гверцители Л., Андгуладзе Ш.
“Анализ водоёмкости экономики и индекса эксплуатации водных ресурсов Грузий”
Грузинский Технический Университет, Международная Научно-Техническая Конференция
“Устойчивое Развитие и Охрана Окружающей Среды”.Труды. Изд. Дом “Технический
Университет”. Тбилиси 2010г. с. 363-367.

7. gverdwiTeli l., SaraSiZe T., andRulaZe S.
“md.aragvis auzis eroziul-Rvarcofuli movlenebi da maTgan dacvis
RonisZiebebi” saerTaSoriso mamecniero-praqtikuli konferenciis
Sromebi”inovaciuri teqnologiebi da Tanamedrove masalebi”. quTaisi akaki
wereTlis saxelmwifo universiteti 17-18 ivnisi 2010 weli gv. 141-143.

8. T. SaraSiZe, l. gverdwiTeli, S. andgulaZe
“mdinare aragvis auzis wylebis qimiuri analizis Sedegebi.”
saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne, qimiis seria. Tbilisi, 2011; t.37,, #1-2, gv. 151-155

9. T. SaraSiZe, l. gverdwiTeli, S. andRulaZe
“mdinare aragvis wylebis ZiriTadi ionebis qimiuri analizis Sedegebi”.
saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne, qimiis seria, Tbilisi, 2011, t.37, #1-2, gv.156-158

10. T. SaraSiZe, l. gverdwiTeli, S. andRulaZe.
“mdinare aragvis auzis mikrobiologiurianalizis Sedegebi”
saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne, qimiis seria, Tbilisi, 2011, t.37, #1-2, gv.159-161.

11. T. SaraSiZe, l. gverdwiTeli, S. andRulaZe.
“mdinare aragvis wylebis ZiriTad ionTa korelaciuri statistikuri analizi” saqarTvelos qimiuri Jurnali, Tbilisi, 2011, t. 11, #2, gv.213-216.

12. ლ.ვ. გვერდწითელი, თ.ა. შარაშიძე, ი.გ. ბაზღაძე, ჯ.ე. გუგეშიძე, ო.ვ. მარგველაშვილი
„ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოოს ჩამდინარე წყლის გაწმენდის ტექნოლოგიური
პროცესის სქემის დამუშავება“. აკედემიკოს ლეონიდე მელიქაძის დაბადების 100
წლისთავისათვის მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ნავთობქიმიაში. თბილისი, 1–
2 ნოემბერი 2012წ. გვ 135–140.

13. ლეილა გვერდწითელი, ჯულიეტა გუგეშიძე, იზოლდა ბაზღაძე.
„ხორცპროდუქტების წარმოების ჩამდინარე წყლის გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესის
სქემის დამუშავება“. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის
სერია, 2012წ., №2,3, ტ.38, გვ.248–250.

14. თამარ შარაშიძე , გიორგი მეტრეველი, ლეილა გვერდწითელი.
„მდინარე არაგვის ჰიდროლოგიური რეჟიმის შესწავლის შედეგები“. საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 2012წ., №2,3, ტ.38, გვ.251–255.

15 . d. erisTavi n. kuciava, l. gverdwiTeli, n. demetraZe, q. cixiseli.
“sazogadoebrivi ekologiuri monitoringis organizebis meToduri
rekomendaciebi”. saqarTvelos qimiuri Jurnali. № 4, t.38, 2012, gv.346-350.

16. Z. Simonishvili, l. Gverdtsiteli, D. erisTavi.
“Spraying of natural clay - gypsum production hazardous substances”.
3-rd International Conference of Young Scientists -“ Chemistri today 2013” Tbilisi - Georgia May
17-19, 2013, p.78-79.

17. ნ. ბუაჩიძე, ლ. ინწკირველი, გ. კუჭავა, ე. ბაქრაძე, ნ. ბეგლარაშვილი, ლ. გვერდწითელი.
„საქართველოს ძირითადი ტრანსსასაზღვრო მდინარეების ეკობიოქიმიური მდგომარეობა
და მათი კლასიფიკაცია“.
სტუ–ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, საერთაშორისო სამეცნიერო–
ტექნიკური კონფერენციის მასალები, ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის
აქტუალური პრობლემები. ქ. თბილისი, 2013 , გვ232–237.
კვლევის სფერო :

საინჟინრო ეკოლოგია. გარემოს ბუნებრივი ობიექტებისა და საწარმოთა ეკოლოგიური ექსპერტიზა. კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება გარემოს გაჭუჭყიანების ანალიზური შეფასების შედეგების დამუშავებისა და სიზუსტის ასამაღლებლად.
სამუშაო გამოცდილება :

2013 წლიდან–დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის
მიმართულების სრული პროფესორი.

2006 –2013წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის
მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.

1993–2006წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის
კათედრის დოცენტი.

1992–1997წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
გარემოს დაცვისა კათედრის მასწავლებელი.

1990–1993წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
გარემოს დაცვისა კათედრის უფროსი მასწავლებელი.

1982– 1990წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
გარემოს დაცვის კათედრის ლაბორატორიის გამგე

1980–1982წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გარემოს
დაცვის კათედრის ლაბორანტი,

1975–1980წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ანალიზური ქიმიის კათედრის ლაბორანტი

1973–1975წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ანალიზური ქიმიის კათედრის უფროსი პრეპარატორი

1972–1973წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ანალიზური ქიმიის კათედრასთან არსებულ
სახელშეკრულებო თემის უფროსი ლაბორანტი

1971–1972წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ანალიზური ქიმიის კათედრასთან არსებულ
სახელშეკრულებო თემის ლაბორანტი

1980-1988წწ. გარემოს დაცვის კათედრის მაძიებელი

შეთავსებით:

1982-1987წწ. გარემოს დაცვის #59 კათედრის მოწვეული
მასწავლებელი საათობრივი ანაზღაურებით

1996–2005წწ გარემოს დაცვის #59 კათედრის სამრეწველო
ეკოლოგიისა და მონიტორინგის სამეცნიერო
კვლევითი ლაბორატორია #352, უფროსი მეცნიერ
თანამშრომელი

2000–2006წწ. სტუ–ს წყლების საგამოცდო ლაბორატორიის
„ეკოლოგი„ უფროსის მოადგილე აკრედიტირებული,
ატესრატი#384

2000–2006წწ. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის
ფაკულტეტის სასწავლო მეთოდური საბჭოს მდივანი

1990–2012წწ. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის
ფაკულტეტის პროფბიუროს თავმჯდომარე

2005-2009წწ. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების სამინისტროს ნებართვების
დეპარტამენტის შტატგარეშე ექსპერტი.
მიღებული ჯილდოები :

1. saqarTvelos v.i.leninis sax. politeqnikuri institute umaRlesi
saswavleblebi maswavlebelTa kvalifikaciis amaRlebis fakulteti-kursiT
gamoTvliTi teqnikisa da programirebis specializacia 1990w.mowmoba # 769.

2. produqciis seTifikaciis eqspertis mowmoba B 59104, 12/12/ 1996w.

3. operaciuli sistema Windows XP, teqsturi redaqtori MS Word XP, ელექტრონული
cxrili MS Excel XP, interneti da eleqtronuli fosta. sertifikati # 245
gacemulia S.p.s.“inteleqtis” mier 2008w.

4. sertifikati # 00473 saqarTvelos teqnikuri universitetis profesiuli
ganviTarebis centri aiovas saxelmwifo universiteti (aSS). ”saTemo
kolejebissaerTaSoriso ganviTarebis inq.” (aSS) adasturebs, rom leila
gverdwiTelma gaiara Treiningi: “swavlebis Tanamedrove meTodologiebis
zogadi kursi ”marti 2009w. #004731. CERTIFICATE-On behalf of the United Nations Environment Programme and the organization for Security and cooperation in Europe. Is awarded to Leila Gverdtsiteli for participation in the Global Environmental Outlook (GEO) – Cities Orientation and Methodology Training Workshop. Tbilisi, Georgia 6-8 July 2010.

2. CERTIFICATE-Certifies that Dr. Leila Gverdtsiteli has attended the 2-nd International Conference on Organic Chemistry “Advances in Heterocyclic Chemistry”. GeoHet-2011, Tbilisi, Georgia, September 25-27, 2011.

7. Certificate of Participant – This is to certify that Dr. Leila Gverdtsiteli attended the Seminar
and Workshop on Efficient Waste Management and Climate Tolerant Landfill Operation, hosted by
Georgian Technical University and supported by GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit) 26 – 28 October, 2011. Tbilisi, Georgia.

1. Tbilisi, Georgia. CERTIFICATE Organizing Committee of Third International Conference of Young Scientists certifies that D. Eristavi has attended the Third International Conference of Young Scientists “Chemistry Today - 2013” Tbilisi, Georgia, 17-19 May 2013.
საერთაშორისო კონტაქტები :

1. Genentech, Quality Control Department
Dr.Milan Crnogorac
(+1.650) 467-6498
South San Francisco, CA 94080-4990, U. S. A.
crnogorac.milan@gene.com
აღიარება :

1. სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სადისერტაციო
საბჭოს სადოქტორო დისერტაციების დაცვის შემფასებელი კოლეგიის წევრი.

2. სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის პროფესიული კავშირის
თავმჯდომარე.

3. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს
ნებართვების დეპარტამენტის შტატგარეშე ექსპერტი (2005-2009, 2011–2013წ)