რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
გარემოს დაცვითი ინჟინერიის და ეკოლოგიის დეპარტამენტი


დიმიტრი ერისთავი

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
7 სართული, ოთახი 702

მობ : 599-115 670
ტელ : 2-365 847
შიდა : 68-78
ელფოსტა : d.eristavi@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი.
ჩარიცხვის წელი
1980 წ.– საქართველოს ვ.ი. სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,
საინჟინრო ფიზიკის ფაკულტეტი სპეციალობით ლითონების ფიზიკა.
დამთავრების წელი
1985 წ. – საქართველოს ვ.ი. სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,
საინჟინრო ფიზიკის ფაკულტეტი სრული კურსის სპეციალობით ლითონების ფიზიკა, მომენიჭა ინჟინერ – ფიზიკოსის – მეტალურგის კვალიფიკაცია.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ – ფიზიკოსის – მეტალურგი; ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი; დოცენტის –სამეცნიერო პედაგოგიური წოდება ფიზიკური–ქიმიის სპეციალობით; აკად. დოქტორი.
პუბლიკაციები :

სულ 71 სამეცნიერო ნაშრომი აქედან:
მონოგრაფია–5; სახელმძღვანელო–1; დამხმარე ახელმძღვანელო – 2;

1. Гугешидзе М.К., Эристави Д.В., Гогишвили А.Р., Саруханишвили А.В.
Термодинамическая оценка возможности взаимодействия отвальных шлаков РМЗ с окружающей средой. Химический Журнал Грузии. №1, т.9, 2009, с.90-92.

2. Д.В. Эристави, А.Р. Гогишвили, А.В. Саруханишвили, В.В. Эристави, Н.Ш. Бибилури. Диаграмма равновесных составов системы “B – O – N - C” с переменным содержанием углерода.
Научно-технический журнал Металлургическая и горнарудная промышленность. Украина. №1.2009. с.57 - 59.

3. Эристави Д.В., Гогишвили А.Р., Саруханишвили А.В.
Целевые продукты и термодинамический анализ систем “ B – O – N – C ” и “ Si – O – N – C ”.
Издательский дом “Технический Университет.” Тбилиси 2009г. 239 с. (Монография)

4. Д.В. Эристави, А.Р. Гогишвили, А.В. Саруханишвили, Н.А. Куциава, М.О. Дгебуадзе.
Фазавые равновесия в системе B2O3 - CH4 при различном давлении. Москва. Журнал Химической Технологии. Химическая кибернетика, моделирование и автоматизация химических производств. № 2, т.10, 2009, с.125 - 128.

5. Д.В. Эристави, А.Р. Гогишвили, А.В. Саруханишвили, Н.А. Куциава, В.В. Эристави.
Применение приведенных химических потенциалов при изучении равновесий в системе
“B - Si – O - C”. Москва. Журнал Химической Технологии. Технология неорганических веществ и материалов. № 4, т.10, 2009, с.208 - 211.

6. Гугешидзе М.К., Саруханишвили А.В.,Мачаладзе Т.Е,. Эристави Д.В.
О минералогическом составе мартеновских шлаков руставского шлакохранилища. Химический Журнал Грузии. №4, т.9, 2009, с.358 - 361.

7. a. gogiSvili, d. erisTavi, n.SaraSiZe, g.aspaniZe. meTanis wvis produqtebiT garemos teqnogenuri dabinZurebis modelireba da prognozirebaთermodinamikuri analiziT egm-ze. saqarTvelos qimiuri Jurnali. № 4, t.9, 2009, gv. 370 - 373.

8. М.К. Гугешидзе., Д.В. Эристави., А.Р. Гогишвили, А.В.Саруханишвили.К вопросу о фазовом составе основных мартеновских шлаков в шлакохранилище г.РуставиsaqarTvelos eramikosTa asociaciis me 2 saerTaSoriso konferencia da gamofena. Tbilisi, 7-10 oqtomberi, 2009. gv. 103-107.

9. А.В.Саруханишвили., Д.В. Эристави,М.К. Гугешидзе,Э.Л.Мацаберидзе
Основные принципы оценки принадлежности твердых отходов к техногенному сырью saqarTvelos keramikosTa asociaciis me 2 saerTaSoriso konferencia da gamofena. Tbilisi, 7-10 oqtomberi, 2009. gv.114-117.

10. Д.В. Эристави., А.Р. Гогишвили, А.В.Саруханишвили.
Термодинамическая оценка равновесных состояний в системах “B-O-N-C” и “Si-O-N-C”
для определения оптимальных условии получения целевых продуктов.
saqarTvelos keramikosTa asociaciis me 2 saerTaSoriso konferencia da gamofena. Tbilisi, 7-10 oqtomberi, 2009. gv. 164-167.

11. Эристави Д.В., Гогишвили А.Р., Саруханишвили А.В., Бибилури Н.Ш., Н.А. Куциава
Термодинамический анализ ряда композиций гетерогенной системы “ B – O – N – C ”.
Известия национальной академии наук Грузии,серия химическая № 1, т.36, Тбилиси 2010,с.53 - 57.

12. SH. Andguladze, V. Gaprindashvili, D. Eristavi, T. Kvinikadze
Determination of the key factors affecting the degree of reduction of barite concentrate of the madneuli deposit. First International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science. Programme and Book of Manuscripts, Georgia Ceramic Society. Tbilisi, 10-13 October 2010. p. 80-82.

13. М.К. Гугешидзе., Д.В. Эристави., В. Махвиладзе
Особенности изменения минералогического состава отвальных шлаков Рустави под воздействием окружающей среды. Государственый Университет Акакия Церетели. Труды международной научно-практической конференции “инновационные технологии и современные материалы”. Кутаиси 2010г. с. 163-164.

14. М.К. Гугешидзе., Д.В. Эристави., А.В.Саруханишвили.
Оценка минералогического состава мартеновских и доменных шлаков руставского АО “Грузинская сталь”. ГТУ. Труды международной научно-технической конференции “Новые технологии в современной промышленности”. 29-30.04 Тбилиси 2010г. с. 104-106.

15. Чхубианишвили Н.Г., Бибилури Н.Ш., Эристави Д.В., Гогишвили А.Р., Андгуладзе Ш.К, Чичинадзе Л.М.
Разработка приборов для обработки питьевой воды, придающих ей стерильность и Бактерицидность.
Грузинский технический университет. Труды международной научно-технической конференции
“Новые технологии в современной промышленности”. 29-30.04 Тбилиси 2010г. с. 176-178.

16. l. gverdwiTeli, d. erisTavi , n. mdinaraZe.
“benzingasamarTi sadgurebidan mavne nivTierebaTa gafrqvevis analizi”.
saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne. qimiis seria, #2, tomi#36,
Tbilisi 2010, gv. 221-224.

18. Бибилури Н.Ш., Чхубианишвили Н.Г., Андгуладзе Ш.К, Эристави Д.В., Гогишвили А.Р.,
Куциава Н.А., Кавтарадзе М.Л
“Разработка приборов для обеззараживания питьевой воды ионами серебра и определение влияния коллоидного серебра на основные неорганические анионы в питьевой воде г. Тбилиси”
Грузинский Технический Университет, Международная Научно-Техническая Конференция
“Устойчивое Развитие и Охрана Окружающей Среды”.Труды. Изд. Дом “Технический
Университет”. Тбилиси 2010г. с. 48-51.

19. Андгуладзе Ш.К, Эристави Д.В, Мчедлишвили Г.С., Церодзе Х.О., Квиникадзе Т.Д., Бутулашвили Т.Л., Кавтарадзе М.Л
“Некоторые Характеристики кислых карьерных вод Маднеульского местарождения ”.
Грузинский Технический Университет, Международная Научно-Техническая Конференция
“Устойчивое Развитие и Охрана Окружающей Среды”.Труды. Изд. Дом “Технический
Университет”. Тбилиси 2010г. с. 405-408.

20. n. ZiZikaSvili, n. kuciava, d. erisTavi, m. demetraZe.
borjom-xaragaulis xeobis mineraluri wyaros wylis “dobilos” xarisxis monitoringi.stu, saerTaSoriso samecniero-teqnikuri konferencia “garemos dacva da mdgradi ganviTareba”Sromebi. sagamomcemlo saxli“teqnikuri universiteti”. Tbilisi 2010w.gv.172-175.

21. m. gugeSiZe, a. saruxaniSvili, d. erisTavi.
rusTavis metalurgiuli warmoebis widebis teqnogenuri nedleulisadmi mikuTvnebis zoierTi aspeqti.
stu, saerTaSoriso samecniero-teqnikuri konferencia “garemos dacva da mdgradi ganviTareba”Sromebi. sagamomcemlo saxli“teqnikuri universiteti”. Tbilisi 2010w.gv.320-323.22. Бибилури Н.Ш.,Чхубианишвили Н.Г., Андгуладзе Ш.К, Эристави Д.В.,Куциава Н.А.,Гогишвили А.Р.
„Создание приборов для производства коллоидного серебра и использования их с целью
обеззараживания питьевой воды”
Химический Журнал Грузии. Международная Научно-Техническая Конференция Современные основные екологические проблеммы и закавказия.Труды №4, т.10, Тбилиси.2010,4-6июля,с.50 - 52.

23. a. saruxaniSvili, m. gugeSiZe, d. erisTavi.
“saqarTvelos mineraluri nedleulis teqnologiuri resursi” saqarTvelos qimiuri mrewveloba–momavali,awmyo,warsuli. naS. wig.sagamomcemlo saxli ”teqnikuri universiteti”.Tbilisi, 2011. Gg.v. 233-251.

24. a. saruxaniSvili, a. gogiSvili, d. erisTavi.
“qimiuri Termodinamika”
sagamomcemlo saxli ”teqnikuri universiteti”. damx. sax. Tbilisi, 2011. 83gv.

25. kuciava n., erisTavi d., demetraZe m. `borjom-xaragaulis xeobis
mineraluri wyaros (dobilo) wylis xarisxis monitoringi~,
`samTo Jurnali~, 2011, #1 (26), gv.19.

26. n. kuciava, n. CxubianiSvili, j. qarCava, d. erisTavi.
ekologiis swavlebis sakiTxebi saqarTveloSi.
saerTaSoriso konferencia “qalebi da 21 saukune”stu.Tbili.2011. gv.18-20

27. m. gugeSiZe, a. saruxaniSvili, d. erisTavi.
qarTuli foladis widebis bunebis Sesaxeb
saerTaSoriso konferencia “qalebi da 21 saukune”stu.Tbili.2011. gv.227-230.

28. n. bibiluri, n. CxubianiSvili, S. andRulaZe, d. erisTavi, n. kuciava, a. gogiSvili, m. qavTaraZe.
“koloiduri vercxlis misaRebad xelsawyoebis Seqmnis koncefcia da maTi Semdgomi gamoyeneba sasmeli wylis gausnebovnebis mizniT”. saqarTvelos saiJinro siaxleni #1. (vol.61),.2012. gv.94-96.

29. Кавтарадзе М.Л, Чхубианишвили Н.Г., Бибилури Н.Ш., Мчедлишвили Г.С., Эристави Д.В.
“Очистка сточных вод, содержащих сульфаты цветных металлов, с получением очищенной воды и самих металлов.” Georgian Engineering News, №2, 2012, с.104 - 105.

30. Гугешидзе М.К., Эристави Д.В., Саруханишвили А.В.
“К вопросу о вреде и пользе Руставского лежалого мартеновского шлака”. Известия национальной академии наук Грузии,серия химическая № 2-3, т.38, Тбилиси 2012,с.244 - 247.

31. m. gugeSiZe, e. macaberiZe, a. saruxaniSvili, d. erisTavi.
“saqarTvelos sawarmoTa myari narCenebi, rogorc teqnogenuri nedleuli”.
saqarTvelos qimiuri Jurnali. № 2, t.12, 2012, gv. 196-202.

32. d. erisTavi n. kuciava, l. gverdwiTeli, n. demetraZe, q. cixiseli.
“sazogadoebrivi ekologiuri monitoringis organizebis meToduri rekomendaciebi”.saqarTvelos qimiuri Jurnali. № 4, t.38, 2012, gv.346-350.

33. Z. Simonishvili, l. Gverdtsiteli, D. erisTavi.
“Spraying of natural clay - gypsum production hazardous substances”.
3-rd International Conference of Young Scientists -“ Chemistri today 2013” Tbilisi - Georgia May 17-19,
2013, p.78-79.

34. n. kuciava, n. demetraZe, q. cixiseli, d. erisTavi.
“ekologiuri ganaTlebis samomavlo ganviTarebis strategia”.
akaki wereTlis saxelmwifo universiteti. saerTaSoriso samecniero konferencia
“Tanamedrove teqnologiebi da masalebi” Sromebi 6 - 7. 06. quTaisi. 2013. gv.183-185

35. b. beritaSvili, d. erisTavi, m. gugeSiZe.
“garemos monitoringis safuZvlebi”.
sagamomcemlo saxli”teqnikuri universiteti”. saxelmZRvanelo. Tbilisi,2013. 167g.
კვლევის სფერო :

საინჟინრო ეკოლოგია. ეკოლოგიური მონიტორინგი. კომპუტერული–ქიმია. პროგრამირების თანამედროვე მეთოდებისა და სხვადასხვა სახის კომპუტერული ტექნოლოგიების შესწავლა და გამოყენება ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის პრობლემატური საკითხებზე მუშაობისას.
სამუშაო გამოცდილება :

2012 წლის 17 .12 – დან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების
მიმართულების სრული პროფესორი.

2006 -2012წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის
მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.

1997–2006წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის
კათედრის დოცენტი.

1992–1997წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
გარემოს დაცვისა კათედრის მასწავლებელი.

1990–1992წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
გარემოს დაცვის კათედრის მაძიებელი.

1992წ. 30.06. ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი.

1985–1991წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო
ფიზიკის#5 კათედრის ლაბორანტი, შეთავსებით
გარემოს დაცვის #59 კათედრის მეცნიერ
თანამშრომელი.

შეთავსებით:

1987–1991წ. სპი–ს გარემოს დაცვის # 59 კათედრასთან არსებული
რესპუბლიკური ატომურ აბსირბციულ ცენტრის
მეცნიერ თანამშრომელი.

1994–1995წ. სპი–ს გარემოს დაცვის # 59 კათედრასთან არსებული
სამრეწველო ეკოლოგიისა და მონიტორინგის ს/კ
ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ თანამშრომლი.

2000–2006წ. სტუ–ის წყლების საგამოცდო აკრედიტირებული
ლაბორატორიის „ეკოლოგი“–ს უფროსი,ატესრატი# 384.
მიღებული ჯილდოები :

1. საქართველოს ვ. ი. ლენინის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის უმაღლესი სასწავლებლები მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ფაკულტეტი-კურსით გამოთვლითი ტექნიკისა და პროგრამირების სპეციალიზაცია 1987წ. მოწმობა # 238.

2. სერტიფიკატი # 247 მიეცა დიმიტრი ერისთავს მასზედ, რომ 2008წელს გაიარა შ.პ.ს. “ინტელექტიში” არსებული პერსონალური კომპუტერის შემსწავლელი კურსი: რომელიც შეიცავს თემებს: ოპერაციული სისტემა Windows XP, ტექსტური რედაქტორი MS Word XP, ელექტრონული ცხრილი MS Excel XP, ინტერნეტი და ელექტრონული ფოსტა.

3. Lowa State University, USA Community Colleges for International Development, Inc. The
Centre of Professional Development, Science and Culture of GTU present this certificate to Dimitri Eristavi completion of the Full course in Modern Teaching, Learning and Assessment
Methodology. March, 2009.

4. სერტიფიკატი # 00476 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული
განვითარების ცენტრი აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ). ”სათემო კოლეჯების
საერთაშორისო განვითარების ინქ.” (აშშ) ადასტურებს, რომ დიმიტრი ერისთავმა გაიარა
თრეინინგი:სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი მარტი 2009წ.

5. CERTIFICATE-On behalf of the United Nations Environment Programme and the organization
for Security and cooperation in Europe. Is awarded to Leila Gverdtsiteli for participation in the Global Environmental Outlook (GEO) – Cities Orientation and Methodology Training Workshop. Tbilisi, Georgia 6-8 July 2010.

6. Certificate of Participant – This is to certify that Dr. Eristavi Dmitri attended the Seminar
and Workshop on Efficient Waste Management and Climate Tolerant Landfill Operation, hosted by
Georgian Technical University and supported by GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit) 26 – 28 October, 2011. Tbilisi, Georgia.

7. CERTIFICATE Organizing Committee of Third International Conference of Young Scientists
certifies that D. Eristavi has attended the Third International Conference of Young Scientists “Chemistry Today - 2013” Tbilisi, Georgia, 17-19 May 2013.
საერთაშორისო კონტაქტები :

1. Genentech, Quality Control Department
Dr.Milan Crnogorac
(+1.650) 467-6498
South San Francisco, CA 94080-4990, U. S. A.
crnogorac.milan@gene.com


2. TECHNICAL UNIVERSITY CRETE
DEPARTMENT MINERAL RESOURCES ENGINEERING
73100 CHANIA
GREECE


Kostas Komnitsas
Professor
tel. +30-28210-37686, fax: +30-28210-69554, Email: komni@mred.tuc.gr
homepage: http://www.mred.tuc.gr/p013215_UK.htm
აღიარება :

1. საქართველოს გარემოსდაცვითი ინჟინერინგის ასოციაციის გამგეობის წევრი.

2. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ქიმიისა და ქიმიური
ტექნოლოგიების განყოფილების გარემოს დაცვის კომისიის წევრი.

3. სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სადისერტაციო
საბჭოს სადოქტორო დისერტაციების დაცვის შემფასებელი კოლეგიის წევრი.

4. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს
ნებართვების დეპარტამენტის შტატგარეშე ექსპერტი (2011–2013წ)

5. მერების შეთანხმება (COM) თბილისში განსახორციელებელი მდგრადი ენერგეტიკის
სამოქმედო გეგმის (SEAP)-ის სამუშაო ჯგუფის წევრი 2010-2011წწ.