რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
გარემოს დაცვითი ინჟინერიის და ეკოლოგიის დეპარტამენტი


იზოლდა ბაზღაძე

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
გაუთხოვარი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
7 სართული, ოთახი 703

მობ : 558-18 59 15
ტელ : 2-36 48 57
შიდა : 65-21
ელფოსტა : i.bazghadze@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი.
ჩარიცხვის წელი
1962 წ. – საქართველოს ვ.ი. სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი სპეცილობით არაორგანულ ნივთიერებათა და სასუქების ქიმიური ტექნოლოგია.
დამთავრების წელი
1968 წ. – საქართველოს ვ.ი. სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი სპეცილობით არაორგანულ ნივთიერებათა და სასუქების
ქიმიური ტექნოლოგია. № 446133 20.12. 1968
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ – ტექნოლოგი; ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი; აკადემიური დოქტორი.
პუბლიკაციები :

სულ 37 სამეცნიერო ნაშრომი აქედან:
მეთოდური მითითებები –2;
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი – 2;
სტატიები - 24;
კონფერენციები - 12;
გამოცდა და დანერგვა – 1 (საქართველოს საქართველოს მცენარეთა დაცვის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი)

1. ი. ბაზღაძე
მანგანუმი, დამჟანგავი ფერმენტების კოფაქტორი. თდასუ „აღმაშენებელი“პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი #7, თბილისი 2009 გვ.62–65.

2. ი. ბაზღაძე
ობალტი–ორგანიზმში აზოტის ფიქსაციის და აიტიანემიური ელემენტი.
თდასუ „აღმაშენებელი“პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი #6, თბილისი 2009. გვ.48–50.

3. ი. ბაზღაძე; თ.სვანიძე; თ.შარაშიძე; ნ.ხეცურანი
საქართველოს ნავთობების სისტემური კვლევა
სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში 16.10.2009. გვ.133–134

4. ი. ბაზღაძე; თ.სვანიძე; ნ.ხეცურანი; მ. ჩხაიძე
საქართველოს ქიმიური ჟურნალი#6,2009. გვ.577-580

5. ი. ბაზღაძე
დარიშხანი ორბუნებოვანი ელემენტი.
თდასუ „აღმაშენებელი“პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი #8, თბილისი 2010. გვ.111-115

6. gverdwiTeli l.v., bazRaZe i.g., gugeSiZe j.e., doRonaZe l.d.
“navTobsawyobidan gafrqveuli navTobproduqtebis emisiebi”
saerTaSoriso samecniero-teqnikuri konferenciis Sromebi”axali teqnologiebi Tanamedrove mrewvelobaSi”. Tbilisi, stu 29-30aprili 2010w.vv.166-169.

7. ლ.ვ. გვერდწითელი, თ.ა. შარაშიძე, ი.გ. ბაზღაძე, ჯ.ე. გუგეშიძე, ო.ვ. მარგველაშვილი
„ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოოს ჩამდინარე წყლის გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესის სქემის დამუშავება“. აკედემიკოს ლეონიდე მელიქაძის დაბადების 100 წლისთავისათვის მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ნავთობქიმიაში. თბილისი, 1–2 ნოემბერი 2012წ. გვ 135–140.

8. ლეილა გვერდწითელი, ჯულიეტა გუგეშიძე, იზოლდა ბაზღაძე.
„ხორცპროდუქტების წარმოების ჩამდინარე წყლის გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესის სქემის დამუშავება“. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 2012წ., №2,3, ტ.38, გვ.248–250.
კვლევის სფერო :

ზოგადი ეკოლოგია და გარემოს დაცვა.
სამუშაო გამოცდილება :

2006 წლიდან–დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის
მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.

1993–2006წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის
კათედრის დოცენტი.

1990–1993წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
გარემოს დაცვისა კათედრის უფროსი მასწავლებელი.

1980–1982წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გარემოს
დაცვის კათედრის უფროსი ლაბორანტი

1969–1980წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ანალიზური ქიმიის კათედრის უფროსი ლაბორანტი

1967–1969წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ანალიზური ქიმიის კათედრის ლაბორანტი შეთავსებით:

1980-1990წწ. გარემოს დაცვის #59 კათედრის მოწვეული
მასწავლებელი საათობრივი ანაზღაურებით

1996–2005წწ გარემოს დაცვის #59 კათედრის სამრეწველო
ეკოლოგიისა და მონიტორინგის სამეცნიერო
კვლევითი ლაბორატორია #352, უფრისი მეცნიერ
თანამშრომელი

2000–2006წწ. სტუ–ს წყლების საგამოცდო ლაბორატორიის
„ეკოლოგი„ მეცნიერ თანამშრომელი
აკრედიტირებული, ატესტატი#384.
მიღებული ჯილდოები :

1. საქართველოს ვ.ი.ლენინის სახ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტე უმაღლესი
სასწავლებლები მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ფაკულტეტი-
კურსით გამოთვლითი ტექნიკისა და პროგრამირების სპეციალიზაცია 1991წ.
მოწმობა # 867
2. ოპერაციული სისტემა ჭინდოწს XP, ტექსტური რედაქტორი Mშ ჭორდ XP,
ელექტრონული ცხრილი Mშ Eხცელ XP, ინტერნეტი და ელექტრონული ფოსტა. სერტიფიკატი # 246გაცემულია შ.პ.ს.“ინტელექტის” მიერ 2008წ.
3. სერტიფიკატი # 00473 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული
განვითარების ცენტრი აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ). ”სათემო
კოლეჯების საერთაშორისო განვითარების ინქ.” (აშშ) ადასტურებს, რომ იზოლდა
ბაზღაძემ გაიარა თრეინინგი: “სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი
კურსი ”მარტი 2009წ. #00477
4. ჩEღთIFIჩAთE-Oნ ბეჰალფ ოფ ტჰე Uნიტედ Nატიონს Eნვირონმენტ Pროგრამმე ანდ ტჰე ორგანიზატიონ ფორ შეცურიტყ ანდ ცოოპერატიონ ინ Eუროპე. Iს აწარდედ ტო Iზოლდა Bაზგადზე ფორ პარტიციპატიონ ინ ტჰე Gლობალ Eნვირონმენტალ Oუტლოოკ (GEO) – ჩიტიეს Oრიენტატიონ ანდ Mეტჰოდოლოგყ თრაინინგ ჭორკსჰოპ. თბილისი, Gეორგია 6-8 ჟულყ 2010.
5. ჩEღთIFIჩAთE-ჩერტიფიეს ტჰატ Dრ. Iზოლდა Bაზგადზე ჰას ატტენდედ ტჰე 2-ნდ Iნტერნატიონალ ჩონფერენცე ონ Oრგანიც ჩჰემისტრყ “Aდვანცეს ინ Hეტეროცყცლიც ჩჰემისტრყ”. GეოHეტ-2011, თბილისი, Gეორგია, შეპტემბერ 25-27, 2011.
საერთაშორისო კონტაქტები :

TECHNICAL UNIVERSITY CRETE
DEPARTMENT MINERAL RESOURCES ENGINEERING
73100 CHANIA
GREECE

Kostas Komnitsas
Professor
tel. +30-28210-37686, fax: +30-28210-69554, Email: komni@mred.tuc.gr
homepage: http://www.mred.tuc.gr/p013215_UK.htm
აღიარება :

1. გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების მიმართულების სწავლული მდივანი.
2. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ნებართვების დეპარტამენტის შტატგარეშე ექსპერტი (2011–2013წ)
3. სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სადისერტაციო
საბჭოს სადოქტორო დისერტაციების დაცვის შემფასებელი კოლეგიის წევრი.