რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი


მარინე დონაძე

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული, ოთახი 410

მობ : 598-23 55 87
ტელ : 2-33 48 13
შიდა : 68-81
ელფოსტა : Donadzemarine@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი
კვალიფიკაცია :

ქიმიის დოქტორი
პუბლიკაციები :

სტასტიები

1.Aneli J.N., Donadze M.A., Gogiberidze T.G., Samkharadze Sh. V., Dekanosidze A.G., Agladze T.R. Some properties of polyethylene filled by manganese and its oxides. Nova Science Publishers,Studies in Chemistry and Biochemistry, Inc.Chapter, 9, 2003, 195-199.

2. Donadze M.A., Gvencadze D.I., Aneli J.N., Agladze T.R. Properties of composites on the basis of fluoroplast-4 with geterogene fillr. Nova Science Publishers, Inc.Chapter, 10, 2003, 201-204.

3. Aneli J.N., Donadze M.A., Kutsia M.S., Kapanadze L.G., Inhibition of radiation destruction and oxidation of gammairradiated polypropylene, Nova Science Publishers, Inc.Chapter. Phisical Organic Chemistry: Theory and Practice.7, 2005, 121-126

4. ანელი ჯ.,დონაძე მ.რადიაციული დესტრუქციისა და ჟანგვის ინჰიბირება გამადასხივებულ პოლიპროპილენში, კერამიკა, 2008,1(18), 35-39.

5. Agladze T.R., Bacikadze M.G., Donadze M.,A. The composites filled with metal nanoparticles on the basis of polystyrene, Georgian Engneering News, 3,101-104.

6. Donadze M.A., Gvencadze D.I., Aneli J.N T. Effects of metals and their oxides on the tribologicar characteristics of composites based on fluorine lastics, Journal of the Balkan Tribological Association, 4,2008,514-519.

7. M.Donadze,M.Batsikadze,T.Agladze, Synthesis of Nanoparticles of the Organic Solvent - Water Interface, Proc.First International Conferension "Nanochemistry and Nanotechnology-2010",p.172-175.

8. T. Agladze, M. Donadze, M. Gabrichidze, P. Toidze, J. Shengelia, N. Boshkov, N. Tsvetkova ,Synthesis and Size Tuning of Metal Nanoparticles, Zeitsh Physik.Chem., 227


თეზისები


1.ბაციკაძე მ.,დონაძე მ.,მდივანი მ., მანგანუმის სულფატური ელექტროლიტის გაწმენდა მინარევებისაგან, მანგანუმის შენადნების ერთდროული მიღებით, სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1995

2.Гвенцадзе В.И., Анели Дж.Н., Агладзе Т.Р., Донадзе М.А., Исследование композитов политетрафторэтилена, «Тезисы докладов Международной конференции по динамике в прочности машин»,Тбилисиб1999 с.12-13.

3.თ.აგლაძე, მ.დონაძე, მ.ბაციკაძე, ნანონაწილაკების სინთეზი ორგანული გამხსნელისა და წყლის გაყოფის ზედაპირზე, სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, მიძღვნილი პროფ. გ.ჭირაქაძის დაბადების 75 წლისთავისადმი, ქ.სიღნაღი, 16 ოქტომბერი, 2009

4. T. Agladze, M.Batsikadze, M. Donadze, Electrosynthesis of Metal Nanoparticles, 5th Kurt Shvabe Symposium. Erlagen, Germany. 2009

5. თ.აგლაძე,ჯ.შენგელია,მ.დონაძე,მ.ბაციკაძე, ნანოტექნოლოგია და წყლის დამუშავება, ახალი
შესაძლებლობები, საერთაშორისო კონფერენცია ”ეკო-2010”, თბილისი

6. T. Agladze, M. Donadze, S. Kobauri, P. Toidze, A. Meipariani, Effect of the Shell on Reactivity of Core/Shell Structured Nanoparticles, 2nd International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi. 2010.

7. მ.დონაძე,მ.ბაციკაძე,თ.აგლაძე, ნანონაწილაკების სინთეზი ორგანული ფაზისა და წყლის გაყოფის საზღვარზე, “ნანო-2010”, პირველი საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი, 2010, 23-24 მარტი, გვ.35-36

8. T. Agladze, , M. Donadze, M.Batsikadze, N.Boshkov, N. Tsvetkova, From Electrosynthesis of Nanoparticles to Formation of Nanocoatings, Abstracts of International Conference on Functional Nanocoatings, Dresden, Germany, March 28-31, 2010, p15.

9. მ.დონაძე, მ.გაბრიჩიძე, კავშირი ელექტროქიმიური სინთეზით მიღებული ნანონაწილაკების ზომებსა და ელექტროქიმიურ პარამეტრებს შორის, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქალი და XXI საუკუნე, თბილისი 2011

10. თ.აგლაძე, ჯ.შენგელია, მ.დონაძე, "უსაფრთხო" სასმელი წყლის მომხადება მფილტრავი ნანომასალების გამოყენებით, რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში, თბილისი 2011, გვ.38-40

11. ი.მესხი,თ.აგლაძე, მ.დონაძე, ნანოვერცხლის შემცველი მალამოს ანტიბაქტერიული აქტივობა და ტოქსიკურობა, რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში, თბილისი 2011, გვ.69-70

12. მ.გაბრიჩიძე, მ.დონაძე, თ.აგლაძე, ლითონის ნანონაწილაკების ზომის ტუნინგი, რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში, თბილისი 2011, გვ.81-82

13. T. Agladze, M. Donadze, M.Gabrichidze, Size Depended Reactivity of Metal Nanoparticles, 63 rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. 19-24 August, 2012, Prague, Czech Republic.


პატენტები

1.თ.აგლაძე, მ.ბაციკაძე,მ.დონაძე, ბაქტერიოციდული თვისებების მქონე ვერცხლის ნანონაწილაკების ელექტროსინთეზი ორფენიან აბაზანაში, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი GE P 2011 5254 B

2. თ.აგლაძე, ჯ.შენგელია, მ.გაბრიჩიძე, მ.დონაძე, მანგანუმის დიოქსიდით მოდიფიცირებული ცეოლიტის მიღების ხერხი, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი დადებითი გადაწყვეტილება განაცხადზე # 12759/01.ბიულეტენი # 13, 19.07.2013.
კვლევის სფერო :

ნანოელექტროქიმია
სამუშაო გამოცდილება :

1984-1988-სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანება ”ისარი”, ინჟინერი

1988-1991-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ელექტროქიმიურ წარმოებათა ტექნოლოგიის კათედრა, ასპირანტი

1991-1994-სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანება ”ისარი”, ინჟინერი

1995-2006-კოროოზიის წინააღმდეგ ბრძოლის რესპუბლიკური სამეცნიერო-საკოორდინაციო ცენტრი, მეცნიერ-თანამშრომელი

2008-2009-სტუ-ს ელექტროქიმიური ინჯინირინგის მიმართულება, უფროსი ლაბორანტი

2009 28.05-01.09.სტუ-ს ელექტროქიმიური ინჯინირინგის მიმართულება, ლაბორატორიის გამგე

01.09.2009 -15.09.2013 -სტუ-ს ელექტროქიმიური ინჯინირინგის მიმართულება, ასისტენტ პროფესორი

15.09.2013-დღემდე სტუ-ს ელექტროქიმიური ინჯინირინგის მიმართულება, ასოცირებული პროფესორი