რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ელექტროქიმიური ინჟინერინგი


ჯემალ შენგელია

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
3 სართული, ოთახი 410

მობ : 599-58 97 94
ტელ : 2-33 48 13
შიდა : 68-81
ელფოსტა : j.shengelia@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი: 1958-1963, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, ელექტროქიმიური წარმოებათა ტექნოლოგია, ინჟინერ-ტექნოლოგი, დიპლომი # 406 760.
ასპირანტურა: 1964_1967, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, ელექტროქიმიურ წარმოებათა ტექნოლოგია,
კვალიფიკაცია :

ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
პუბლიკაციები :

რჩეული სტატიები


1.j. Sengelia,T. aglaZe manganumis sulfatis monohidratis da cxovelTa kvebis xarisxis manganumis oqsidis warmoeba. saqarTvelos qimiuri mrewveloba. warsuli, awmyo, momavali. Tbilisi, “teqnikuri universiteti”, 2011 (199-212).

2.ჯ.შენგელია, თ.აგლაძე, ლ.კაპანაძე, ჯ.გველესიანი, ე.ალიაშვილი , გააქტიურებული მანგანუმის დიოქსიდის მიღება, მეცნიერება და ტექნოლოგიები, N 7-9, გვ.97-105, 2009

3.ჯ.შენგელია, თ.აგლაძე, ბ.ტუღუში, ი.ქემხაძე, ლ.ხრინკოვა, ჭიათურის მანგანუმის მადნის მეტალურგიული კონცენტრატის აზოტმჟავათი გააქტიურება დენის ქიმიურ წყაროში გამოყენების მიზნით, საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ. 9,N 5, გვ. 481-485, 2009

4.ი.კახნიაშვილი,ჯ.შენგელია, დ.ექვთიმიშვილი, სპილენძისა და მანგანუმის დიოქსიდის ერთდროული ელექტროქიმიური მიღება ერთ ელექტროლიზერში ნიტრატული ხსნარებიდან, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტ.35, N 3,გვ.291-296, 2009

5.Дж.Шенгелия, Д.Куправа, Т.Агладзе, Химическая переработка марганцевых концентратов на предприятиях Грузии, Горный журнал, N10, с .11-17, 2005

6. Р. Агладзе,С.Делибашвили Катодное восстановление оксидных марганцевых руд в сернокислых растворах, содержащих ионы железа. saqarTvelos ssr mecn. akademiis macne, qimiis seria, t. 14, # 1, 1988.

6. Дж.Шенгелия, С.Делибашвили Восстановление оксидных марганцевых руд в катодной части электролизера в присутствии ионов железа. Сб. «Электрохимия марганца», т. IX, Тбилиси, «Мецниереба», 1988.

7. Дж.Шенгелия, Н. Шалякина О природе предельных плот-ностей тока в процессе полу-чения электролитического диоксида марганца. Сб. «Электрохимия марганца», т. IX, Тбилиси, «Мецниереба», 1988.

8. Р. Агладзе, Дж.Шенгелия, Н. Шалякина О причинах отрицательного влияния ионов железа на процесс получения электролитической двуокиси марганца. saqarTvelos ssr mecn. akademiis macne, qimiis seria, t. 11, # 3, 1985

9. Р. Агладзе, Дж.Шенгелия, Н. Шалякина О кинетике восстановления электролитической двуокиси марганца ионами Fe2+. Журнал прикладной химии, № 8, 1983.

10. Р. Агладзе, Дж.Шенгелия, Н. Шалякина О кинетике восстановления электролитической двуокиси марганца ионами Fe2+.saqarTvelos ssr mecn. akademiis macne, qimiis seria, t. 107, # 2, 1982.

11. Дж.Шенгелия, Р. Агладзе,Н. Шалякина,Т.Тодадзе, Совместная гидроэлектрометаллургическая переработка марганцевой руды, ферромарганца и травильных растворов с целью получения электролизом дауокиси марганца и железного порошка. Сб. «Электрохимия марганца», т.VIII, Тбилиси, «Мецниереба», 1979.
თეზისები

1.j. Sengelia, j. gvelesiani,T. aglaZe gaaqtiurebuli manganumis madnis miReba, erovnuli konf. gamoyenebiT qimiaSi sazRvargareTel mecnierTa monawileobiT miZRvnili r.aglaZis dabadebis 100 wlisTavisadmi. Tbilisi, stu, 18-19 oqtomberi, 2011 (34-35).

2. T. aglaZe, j. Sengelia, m. donaZe “usafrTxo” sasmeli wylis momzadeba mfiltravi nanomasalebis gamoyenebiT. erovnuli konf. gamoyenebiT qimiaSi sazRvargareTel mecnierTa monawileobiT miZRvnili r.aglaZis dabadebis 100 wlisTavisadmi. Tbilisi, stu, 18-19 oqtomberi, 2011 (38-40).

3. j. Sengelia, j. gvelesiani,T. aglaZe gaaqtiurebuli manganumis madnis miReba. erovnuli konf. gamoyenebiT qimiaSi sazRvargareTel mec-nierTa monawileobiT miZRvnili r.aglaZis dabadebis 100 wlisTa-visadmi. Tbilisi, stu, 18-19 oqtomberi, 2011 (34-35).

3. T. aglaZe, d. kuprava,ჯ.შენგელია kristaluri manganumis sulfatis monohidratis warmoeba. V resp. konferencia qimiaSi, moxs. Tezisebi. Tbilisi, 2004 (11-12).

4. T.Chakhunashvili, O.Chirakadze, J.Shengeliya,D.Kuprava et al. Organization of production of manganous oxide as marketable product at EMD plant. Electrochemistry of Man-ganese, Electrodeposition, Corrosion and Passivity of Metallic Materials, R.Agladze memorial Meeting, Abstracts of 2nd International Symposium, Tbilisi, 2001(12-16)

5. T. aglaZe, j. Gvelesiani j. Sengelia maRali sisufTavis eleqtrolizuri liTonuri manganumis (99,9%) warmoebis teqnologiis SemuSaveba.
stu-s 75-e wlisTavisadmi miZRvnili profesor-maswavlebelTa Ria samecniero teqnikuri konf. moxs. Tez. Tbilisi, 1997 (14)

6. T. aglaZe, j. Sengelia, j. gvelesiani g. aglaZe, WiaTuris manganumis metalurguli koncentratebidan maRali sisufTavis eleqtrolizuri li-Tonuri manganumisa da manganumis dioqsidis warmoebis Sesaxeb. stu, saerTaSoriso konf. qimia da qimiuri teqnologia miRwevebi da perspeqtivebi. moxs. Tez. Tbilisi, 1997 (8).

7. i.kaxniaSvili, j.Sengelia, g. aglaZe madneulis qalkopirituli koncentratis eleqtroqimiuri gadamuSaveba mJava xsnarebSi. Tsu-s 75-e wliTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso konf. qimiaSi. moxs. Tez. Tbilisi, 1994 (114).

8. T.Agladze,J.Shengeliya The Indirect electrochemical technology for leaching of oxide ores and sludges. ISE Meeting Cordoba, Argentina, 1992

9. J.Shengeliya,I.Kakhniashvili Simultaneous electrochemical processing of copper and man-ganese concentrates in nitric acid solutions. R.Agladze International Symposium, on Electroche-mistry of Manganese, Tbilisi, 1991(III-12, p. 60).

10. Z.Kervalishvili, T.Tepnadze, J.Shengeliya,S.Nikitin Pilot plant for electrolytic manganese dioxide production by means of indirect electro-chemical leaching. First R.Agladze International Symposium, on Electroche-mistry of Manganese, Tbilisi, 1991 (III-
12, p. 60).

11. N.Shaliakina, S.Delibashvili, S.Nikitin, J.Javakhadze,K.Okruashvili,J.Shengeliya Intensification of the production of electrolytic manganese dioxide (EMD) and electrochemical leaching of manganese containing concentrates and slimes. First R.Agladze International Symposium, on Electroche-mistry of Manganese, Tbilisi, 1991 (III-15, p. 63)

12. N.Shaliakina, S.Nikitin, S.Delibashvili, J.Shengeliya at al. Application of soluble anodes for indirect electrochemical leaching of low grade manganese concentrates. First R.Agladze International Symposium, on Electroche-mistry of Manganese, Tbilisi, 199 (III-16, p. 64)

13. J.Shengeliya The technology for electrolytic manganese and electrolytic manganese dioxide production by the indirect electrochemical leaching of carbonate and mixed manganese containing ores. . First R.Agladze International Symposium, on Electroche-mistry of Manganese, Tbilisi, 1991 (III-17, p. 65).

14. Дж.Шенгелия,С. Никитин, Н. Шалякина, С.Делибашвили и др. Получение электролитического диоксида марганца из вторичного марганцевого сырья Всес.совещ. “Дальнеишее совершенствование технологии производства элек-тролитического диоксида марганца”. Тез. докл.Черкасcы, 1990 (36-37).
პატენტები

1. თ. აგლაძე, ჯ. შენგელია, მ. გაბრიჩიძე,მ. დონაძე, მანგანუმის დიოქსიდით მოდიფიცირებული ცეოლიტის მიღების ხერხი, საქართველოს პატენტი განაცხადზე 12759/01, 2013

2. თ. აგლაძე, ჯ. შენგელია, წყლის გაწმენდისათვის მანგანუმის დიოქსიდის შემცველი მფილტრავი მასალის მიღების ხერხი, საქართველოს პატენტი განაცხადზე #12156/01, 2012

3. თ. აგლაძე, ჯ. შენგელია, ჯ. გველესიანი, აქტიური მანგანუმის დიოქსიდის მიღების ხერხისაქართველოს პატენტი, GE P 20125453B, 2012

4.T.aglaZe, g.aglaZe,j.Sengelia,j.gvelesiani da sxv. manganumis (II) sulfatis monohid-ratis miRebis xerxi, avtoklavi misi miRe-bisaTvis da avtokla-vidan manganumis (II) sulfatis monohid-ratis gadmosatvirTi mowyobiloba. patenti P 3717. 22.03.2004

5. T.aglaZe, g.aglaZe,j.Sengelia,d.kuprava da sxv. manganumis (II) sulfatis monohidratis miRebis xerxi. patenti UU923. 22.03.2000

6. T.aglaZe, j.Sengelia,g. aglaZe da sxv. manganumis (II) sulfatis xsnaris molibdenisagan gawmendis xerxi. patenti P 2328. 19.07.1999

7. T.aglaZe, j.Sengelia,g.aglaZe da sxv. manganumis (II) sulfatis xsnaris dariSxanisgan gawmendis xerxi patenti P 2327. 19.07.1999

8. j.Sengelia,g.aglaZe da sxv. manganumis madnebisa da/an manganumis war-moebis narCeni lamebis gadamuSavebis xerxi. patenti PP2326. 19.07.1999

9. T.aglaZe, j.Sengelia,g.aglaZe da sxv. manganumis (II) sulfa-tis xsnaris kaliu-misagan gawmendis xerxi. patenti P 2325; 19.07.1999

10. T.aglaZe, j.Sengelia,d. kuprava,n. kalmaxeliZe manganumis madnebis gamotutvis xerxi. patenti U 448; 17.02.1995

11. T. aglaZe,j.Sengelia,n. Saliakina, s. nikitini, s.delibaSvili
eleqtrolizeri orfaziani sistemisaTvis patenti N 380; 28.12.1992

12. T. aglaZe, j.Sengelia, n. Saliakina da sxv. manganumis dabalxaris-xovani madnebis eleqt-roqimiuri gamotutvis xerxi. patenti N 374; 14.12.1992

13. Р. Агладзе, Дж. Шенгелия,И.Кахниашвили Способ совместной пере-работки марганцевых и медных руд. А.С.# 1435638; 08.07.1988

14. Р. Агладзе,Дж. Шенгелия, Н. Шалякина, С.Делибашвили Способ переработки мар-ганцевых руд. А.С. # 1104179; 22.03.1984

15. Дж. Шенгелия, Р. Агладзе, Н. Шалякина Способ получения двуокиси марганца и металлического железа. А.С. # 607453; 20.01.1978

16. Дж. Шенгелия, Р. Агладзе Способ очистки марган-цевого электролита. А.С. # 292892; 03.11.1970
17. Дж. Шенгелия, Р. Агладзе Способ получения раст-воров солей марганца. А.С. # 292461; 23.10.1970მეთოდური მითითება

1.ჯ.შენგელია, T.aglaZe meToduri miTiTebebi studentTa damoukidebeli muSaobisaTvis eleqtrolitTa TeoriaSi, stu, 1988, 64

2. T.aglaZe, ჯ.შენგელია, Teoriuli eleqtroqimia (eleqtroqimiuri Termo-dinamika da kinetika). leqciebis konspeqti, Tbilisi, 1989,161
სამუშაო გამოცდილება :

1970_1973, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი.

1973_1984, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.

1984_2006, სტუ-ს ელექტროქიმიური ინჯინირინგის კათედრა, დოცენტი.

1989-2006, სტუ-ს ზესუფთა მანგანუმისა და მისი ნაერთების მიღებისა და ანალიზის საპრობლემო ლაბორატორია, ლაბორატორიის ხელმძღვანელი.

2006_2012, სტუ-ს ელექტროქიმიური ინჯინირინგის მიმართულება, ასოცირებული პროფესორი.

2012, აპრილიდან დღემდე სტუ-ს სრული პროფესორი