რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი


მაია გაბრიჩიძე

აკადემიური დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული, ოთახი 411

მობ : 593-97 15 63
ტელ : 2-33 48 13
შიდა : 68-81
ელფოსტა : m.gabrichidze@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი: 1984-1990 საქართველოს ვ.ი. ლენინის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური ფაკულტეტი, ელექტროქიმიურ წარმოებათა ტექნოლოგია, ინჟინერ-ქიმიკოს- მკვლევარი
ასპირანტურა: 1991-1994 საქართველოს ვ.ი. ლენინის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური ფაკულტეტი, ელექტროქიმიურ წარმოებათა ტექნოლოგიის კათედრა
კვალიფიკაცია :

ინჟინერი-ქიმიკოს-მკლევარი
პუბლიკაციები :

1. T. Agladze, M. Donadze, M. Gabrichidze, M. P. Toidze, J. Shengelia, N. Boshkov, N. Tsvetkova, Synthesis and Size Tuning of Metal Nanoparticles, Zeitsh Physik.Chem, v.227, doi: 10.1524/zpch.2013.0362, 2013

2. T. Agladze, M. Gabrichidze, The size dependent phase transformation of the electrodeposited manganese, International Conference on Functional Nanocoatings, "Nanocoatings 2013" Milano, 2013.

3. თ. აგლაძე , მ. გაბრიჩიძე, მეტალური ნანოკლასტერების წარმოქმნის როლი ელექტროდულ რეაქციებში, მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია ნანოტექნოლოგიებში, თბილისი, ნეკრესი, 2012

4. T. Agladze, M. Gabrichidze, The Peculiariries of Electrodeposition and Corrosion of transition Metals, XVIII World Interfinish Congress and Exhibition Milano, 2012

5. T. Agladze, M. Donadze, M. Gabrichidze, Size Depended Reactivity of Metal Nanoparticles, 63 rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. 19-24 August, 2012, Prague, Czech Republic.

6. მ. დონაძე, მ. გაბრიჩიძე, კავშირი ელექტროქიმიური სინთეზით მიღებული ნანონაწილაკების ზომებსა და ელექტროქიმიურ პარამეტრებს შორის, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქალი და XXI საუკუნე, თბილისი 2011,

7. თ. აგლაძე, მ. დონაძე, მ. გაბრიჩიძე, ლითონის ნანონაწილაკების ზომის ტუნინგი, რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში, თბილისი 2011

8. Т. Агладзe ,М. Габричидзе, Л.Капанадзе , Некоторые закономерности электроосаждения марганца из водных электролитов, ჯორჯიან ინჯინირინგ ნიუს, N1, 2003

9. Gabrichidze M., Tsiklauri O.,Tsilosani T.,Agladze T. Improvement of Titanium Manganese Anodes, Electrochemistry and Surface Technology, International Conference and Exhibition, 200th Birthday of Professor Moritz Iakobi. Abstracts. Moscow, Russia, June 4-8, 2001

T. Agladze, M. Gabrichidze, M. Mdivani, Surface Modification of Titanium by Manganese for Electrode Application, EAST, Surface Treatment of Non-Conventional Substrates, New Developments and Applications, east-report, 1999
კვლევის სფერო :

ლითონთა კოროზია, კოროზიისაგან დაცვის მეთოდები
სამუშაო გამოცდილება :

1995-2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კოროზიის წინააღმდეგ ბრძოლის რესპუბლიკური ცენტრი, მეცნიერ - მუშაკი

2007-2009 შპს ”მაკოტო”-სთან არსებული ცენტრის ხელმძღვანელი

2009-2011 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

2012 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მოწვეული ასოცირებული პროფესორი (0,5 საშტატო ერთეული)

2013 წლიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი