რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ბიონანო სამედიცინო, კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიტების ტექნოლოგია, ინსპექცია, კონტროლი


ნათელა ნიჟარაძე

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, ჰყავს ერთი ვაჟი და ერთი შვილიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
1 სართული, ოთახი 107

მობ : 598-11 62 52
შიდა : 67-16
ელფოსტა : hatelanizharadze@yahoo.com
განათლება :

1965 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
1976 - მიენიჭა ტენიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 96 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის სამი სახელმძღვანელო.
ავტორია 11 გამოგონების და ერთი პატენტის.
1. SiC-SiON2 კომპოზიტი; 2. SiC- Al2O3 –BN-Si სისტემაში კომპოზიტების მიღება აგრესიულ მედიებში სამუშაოდ. 3. Al2O3 – ნანოფხვნილის გავლენა სილიციუმის კარბიდის კომპოზიტის თვისებებზე. 4. დოლომიტ-სერპენტინიტური მაღალცეცხლგამძლე კლინკერის მიღება ცემენტის გამოსაწვავი მბრუნავი ღუმელების შეცხობის ზონის ამონაგისათვის და სხვა.
კვლევის სფერო :

მაღალტემპერატურული კომპოზიციური მასალების წარმოების ტექნოლოგია. სილიციუმის კარბიდისა და ნიტრიდის ბაზაზე კომპოზიტების მიღება და ფიზიკურ – ქიმიური პროცესების შესწავლა.კერამიკული მაღალცეცხლგამძლე კომპოზიტები შიჩ-ში3N4- ბაზაზე. სალონშემცველი კომპოზიტების მიღება და კვლევა. ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენება ახალი მაღალცეცხლგამძლე მასალების წარმოებაში და ტექნოლოგიის დამუშავება. ანტიკოროზიული ტემპერატურამედეგი საფარი ლითონკოსტრუქციების კოროზიისაგან დასაცავად.
პედაგოგიური მოღვაწეობა – კომპოზიციური მასალების ზოგადი ტექნოლოგია და ნედლეულის დამუშავების ტექნოლოგია; კერამიკული კომპოზიტები და მათი თავისებურებანი, კომპოზიციური მასალებისა და ნაკეთობების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები.
სამუშაო გამოცდილება :

საქართველოს საშენ მასალათა სამეცნიერო – კვლევითი ინსტიტუტი: ინჟინერი, ასპირანტი, უმცროს მეცნიერ მუშაკი, უფროს მეცნიერ მუშაკი, წამყვანი მეცნიერ მუშაკი, ცეცხლგამძლე მასალების ლაბორატორიის გამგე, 1965 – 2002 წელი.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კომპოზიციური მასალებისა და ნაკეთობების ტექნოლოგიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი, 2001-2003წ.
დოცენტი, 2003-2006წ. ასოცირებული პროფესორი, 2006-2012წ.
პროფესორი, 2012 წლიდან დღემდე.
საერთაშორისო კონტაქტები :

არის ევროპის კერამიკოსთა საზოგადოების წევრი, მსოფლიოს კერამიკოსთა ფედერაციის წევრი.