რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო პროდუქტების ტექნოლოგია


თამარი ფალავანდიშვილი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
3 სართული, ოთახი 311

მობ : 593-22 50 78
ტელ : 2-79 9747
შიდა : 61-64
ელფოსტა : t.palavandishvili@gtu.ge
განათლება :

1998 წელს - დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სრული კურსი (წაარჩინებით)
2000 წელს - დაამთავრა სტუ-ს მაგისტრატურა, წარჩინებით
2005 წელს - დაამთავრა სტუ-ს ასპირანტურა, წარჩინებით
2006 წელს - მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
2009 წელს - მიენიჭა ასისტენტ პროფესორის წოდება
2013 წელს - მიენიჭა ასოცირებული პროფესორის წოდება
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 2 სახელმძღვანელო, 22 სამეცნიერო შრომა
კვლევის სფერო :

ეკოლოგიური ქიმია, კვების პროდუქტების ეკოქიმიური ექსპერტიზა
სამუშაო გამოცდილება :

სასწავლო კურსის დასახელება: ( პროფესიული, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა)
კვების მრეწველობის ნედლეულის ექსპერტიზა, აგრარული წარმოების ქიმიზაცია და გარემოს დაცვა, ბიოორგანული ქიმია, ანტ, სასაქონლო ნავთობ პროდუქტების ექსპერტიზა, ტექნოლოგიური პროცესების თეორია, (ლექცია, პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინეობები)