რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი


ზაირა ბარდაჩიძე

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, ყავს ერთი შვილი, ერთი შვილიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
3 სართული, ოთახი 310

მობ : 597-343 044
ტელ : 2-34 30 44
შიდა : 61-64
ელფოსტა : z.bardachidze@gtu.ge
განათლება :

1960 წელს - დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
წელს - მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
1998 წელს - მიენიჭა დოცენტის წოდება
2006 წელს - მიენიჭა ასოცირებული პროფესორის წოდება
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 2 სახელმძღვანელო, 40 შრომა
კვლევის სფერო :

მეთოდური სამუშაოები-სასწავლო კურსის შესაბამისი დამხმარე სახელმძღვანელოების გადამუშავება და გამოსაცემად მომზადება
სამუშაო გამოცდილება :

სასწავლო კურსის დასახელება : (პროფესიული, ბაკალავრიატი, მაგისრტატურა) მინერალური სასუქებისა და სოდაპროდუქტების ტექნნოლოგია, ენერგოქიმიური პროცესების ზოგადი ტექნო¬ლოქია, სუფთა ნივთიერებების ზოგადი ტექნოლოგია, არაორგანულ ნაერთთა ექსპერტიზა