რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

პროცესები, აპარატები და ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია


მარიამი ხომასურიძე

დოქტორი
პროფესორი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული, ოთახი 417

შიდა : 61-31
ელფოსტა : Marika_khomasuridze@gtu.ge
განათლება :

1998-2001 წ. საქართველოს სოფლის მეურნობის მეცნიერებათა აკადემია; მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ს/კ ინსტიტუტი; ასპირანტურა; სპეციალობა: ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო კვების პროდუქტების ტექნოლოგია.

1993-1998 წ.-საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ტექნოლოგიისა და მებაღე-მევენახეობის ფაკულტეტის სრული კურსი მეღვინეობის ტექნოლოგიის სპეციალობით.

2000-2004 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; ბაკალავრიატის სრული კურსი, სპეციალობით: მთარგმნელი რეფენტი (ინგლისური ენა); კვალიფიკაცია: მთარგმნელი რეფერნტი;

2003 და 2006 წლები. შამპანის ენოლოგიის ინსტიტუტი. კარიერ კურსი.
კვალიფიკაცია :

ტექნიკის მეცნიერბათა კანდიდატი
(ინჟინერ ტექნოლოგი)
პუბლიკაციები :

1.Rezveratrol Content in Georgian Wines; 1st International Chemistry and Chemical Engineering Conference; 17-21 April; Baku, Azerbaijan. Abstracts and Proceedings. 2013. pp 615-621;

2. სხვადასხვა საფუვრის მშრალი სუფთა კულტურების გამოყენებით დადუღებული ღვინომასალების კომპოზიციის პირველად შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. საქართველოს ქიმიური საზოგადოება. 2013 წ.; (12)2; გვ.94-99;

3. ფერმენტული პრეპარატისა და ფერმენტაციული მაცერაციის ზეგავლენა ღვინის ფიზიკურ-ქიმიურ პარამეტრებზე; საქართველოს ქიმიური ჟურნალი; საქართველოს ქიმიური საზოგადოება. 2011წ (2)2. გვ.173-177;

4. თავკვერის ჟიშის ყურძნიდან დამზადებულ წითელ ღვინოში ანტიოქსიდანტური ნაერთების შემცველობის ძირითადი ფაქტორების იდეტიფიკაცია; ,,შრომები" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საგამომცემლო სახლი ,, ტექნიკური უნივერსიტეტი". ქ. თბილისი 2011წ; (481)3; გვ. 21-26;

5. მაცერაციის პროცესისა და ფერმენტული პრეპარატების ზეგავლენა წითელი ღვინის არომატულ ნაერთებზე. ,,Georgian Engeeniring News” საქართველოს ინჟინერთა აკადემია.. 2011წ. ; (58) 2 9; გვ 126-130;

6. Influence Of Different Maceration Techniques And Enzyme Preparations on Cis and Trans Resveratol Content In Georgian Wines. 2 end International Conference On Organic Chemistry. Program Book Of Abstracts Notebook. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University; Georgian Technical University. September 25-27 Tbilisi Georgia. 2011. Pp 99-100;

7. საქათველოში ლუდის ხარშვის ისტორია; ქალი და XXI საუკუნე; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია; შრომები. 2011.წ. გვ. 61-64;

8. The Usage Of Enzyme Preparation For Increasing The Concentration Of Antioxidant Substances. ქალი და XXI საუკუნე; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. შრომები. 2011წ. გვ. 64-67.

9. Effect of Pre-Fermentation Enzyme Maceration of Georgian Red Wine Made From Grape Variety "Saperavi" on Quantity and Extraction of Resveratrol, Anthocyanins and Total Phenols. Georgian International Journal of Science and Technology; Nova Science Publisher; New York; (2010) Volume 2; Issue 2 pp. 197-206.

10. დურდოს ცივი და ფერმენტული მაცერაციების ზეგავლენა წითელ ღვინოში ფენოლური ნაერთების შემცველობაზე. ,,შრომები" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საგამომცემლო სახლი ,, ტექნიკური უნივერსიტეტი". ქ. თბილისი 2010წ ; 3(477), გვ.56-61.

11. არყის ტექნოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სახელმძღვანელო. ქ. თბილისი 2009წ. ISBN 978-9941-14-293-2.

12. თუთის ნაყოფის გადამუშავების პერსპექტიული მიმართულებები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,სურსათის უვნებლობის პრობლემები”; შრომათა კრებული. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. ქ.თბილისი 2009 წელი. გვ 204-207;

13. ანწლისაგან ორგანული საღებრის მიღება და მისი გამოყენება ლიქიორის ტექნოლოგიაში; მეცნიერება და ტექნოლოგიები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2009წ. 10-12, გვ 20-24.

14. ენდოგენური ფერმენტული კომპლექსების პექტინესთერაზული აქტივობის დადგენა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2002 წელი; 4-6; გვ. 140-142.

15. ეგზოგენური ფერმენტული პრეპარატ ტრენოლინ ოპტის პექტინესთერაზული აქტივობის ოპტიმალური პირობების დადგენა. ,,აგრარული მეცნიერების პრობლემები” სამეცნიერო შრომათა კრებული . საქართველოს განათლების სამინისტრო. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. 2001წ. ტომი XIII. გვ. 69-72.

16. ენდოგენური ფერმენტული პრეპარატების გავლენა წითელი ღვინის ქიმიურ შედგენილობაზე; ,,ვაზი და ღვინო“ სრულიად საქართველოს მევენახეთა და მეღვინეთა კავშირის სამეცნიერო ჟურნალი. 2000 წელი. 3; გვ. 26-28.

17. ენდოგენური ფერმენტული კომპლექსების გამოყოფა საფერავის ტკბილიდან. ,,ვაზი და ღვინო“ სრულიად საქართველოს მევენახეთა და მეღვინეთა კავშირის სამეცნიერო ჟურნალი. 1999 წ. 3; გვ. 24-27.
კვლევის სფერო :

ალკოჰოლური სასმელების ტექნოლოგიური პროცესების სრულყოფა შემდეგი საკითხების შესწავლის გზით:

1) ალკოჰოლური სასმელების ხარისხის მაჩვენებელ პარამეტრებზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორების იდენტიფიკაცია;

2) კომერციული, იმპორტირებული კულტურული საფუვრების, ფერმენტული პრეპარატების და სხვა ნებადართული მასალების ზეგავლენა ენდემური ნედლეულიდან დამზადებულ პროდუქციაზე;

3) ქართულ ღვინოსა და ხილკენკროვნებში რეზვერატროლის შემცველობის იდენტიფიკაცია და ანტიოქსიდანტებით მდიდარი ალკოჰოლური სასმელის რაციონალური ტექნოლოგიური სქემის შემუშავება;

4) ალკოჰოლური სასმელების წარმოებაში ენდემური ხილის გამოყენების
პერსპექტიული მიმართულებების ძიება.

5) ქართული ყურძნის არყის ,,ჭაჭა” ტექნოლოგიური პროცესის სრულყოფა დისტილირებული ნედლეულის ოპტიმალური დასამუშავებელი მასალის შერჩევის გზით.

6) ინაქტივირებული საფუვრის და β–გლუკოზიდაზური აქტივობის ფერმენტული პრეპარატების გამოყენებით ავტოლიზატური ღვინოების წარმოების რაციონალური ტექნოლოგიის შემუშავება.
სამუშაო გამოცდილება :

2013 წლიდან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამეტის, სრული პროფესორი.


2008 წლიდან. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ღვინისა და ცქრიალა ღვინოების ოფიციალური სადეგუსტაციო კომისიის დეგუსტატორი.


2013-2006 წელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამეტის, ასოცირებული პროფესორი.


2006-2003 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; პროცესების, აპარატების და ზოგადქიმიური ტექნოლოგიის კათედრა; დოცენტი.


2007-2011 წელი- შპს ,,ბატონო" ღვინის ქარხანა; მეღვინე ტექნოლოგი; ტექნოლოგ-კონსულტანტი;

2006-2007; 2011-2013 წლები - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ვაზისა და ღვინის დეპარტამენტი ,,სამტრესტი”-ს მეღვინეობის სამმართველო; მიწვეული სპეციალისტი;

2002-2006 წელი - საფრანგეთის ,,შამპანის ენოლოგიის ინსტიტუტი”-ს წარმომადგენლობა საქართველოში-შპს ,,შვიდი”; მეღვინე ტექნოლოგი; ინსტიტუტის ტექნოლოგ-კონსულტანტი.
საერთაშორისო კონტაქტები :

1. Dr. Yusif Abdullayev; Chair of Chemical Engineering Department; Qafqaz University; Baku-Sumqayit Highway , 16th km., Az0101; Phone: +994-12-448-28-62/66; Fax: +994-12-448-28-61/67;web: www.qu.edu.az; che.qu.edu.az

2. Dr. Georg Binder Gruppenleiter Oenologie; Abt. Weinbau &Oenologie ; Dienstleitungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, 67435 Neutstadt-Weinstresse-Germany


3. Jerome Barret; INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE; Z.I. de Mardevil-Route de Cumieres – B/P.. 25-51201 Epernay Cedex; Tel+33 326519600 +33685050538