რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

სილიკატების ტექნოლოგია

ფაკულტეტის სათათბირო


გივი ლოლაძე

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული, ოთახი 213

მობ : 599-21 68 50
შიდა : 61-29
ელფოსტა : g.loladze@gtu.ge
განათლება :

1971 წელს - დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;
1981 წელს – მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 43 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 2 მეთოდური მითითება. ავტორია 12 გამოგონების.
კვლევის სფერო :

ახალი დაბადლტემპერატურიანი კერამიკული მასებისა და ჭიქურების მიღება.
მათი ფიზიკო-ქიმიური პროცესების კვლევა.
სამუშაო გამოცდილება :

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტის სილიკატების ტექნოლოგიის კათედრა: ლაბორანტი, უფროსი ლაბორანტი, ლაბორატორიის გამგე, ასისტენტი, უფროსი მასწავლებელი, დოცენტ- 1971-2006წწ.
სტუ-ს ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიები დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი (ასოცირებული პროფესორი), ასისტენტ პროფესორი – 2006-2013წწ