რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია


მედეა წეროძე

დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დასაოჯახებელი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული

მობ : 599-41 52 54
ტელ : 2-33 10 94
შიდა : 61-71
ელფოსტა : m.tserodze@gtu.ge
განათლება :

• 1977 წელს დაა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;
• 1997 წელს მიენიჭა ქიმური მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 50-ზე მეტი სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 1 დამხმარე სახელმძღვანელო და 2 მონოგრაფია. ავტორია 1 გამოგონების

• Н.Т. Лоладзе, М. П. Церодзе. Физикохимия и Технология Синтеза Алмазов в Системе Me-C, «Технический Университет» Тбилиси, 2009, 278 ст.

• Н.Т. Лоладзе, М. П. Церодзе, Ю.Г. Дзидзишвили. Физико-химические Основы Получения и Приминения Алмазкомпозиционных Материалов для Оброботки Неметаллов. «Технический Университет» Тбилиси, 2009, 226 ст.

• მ. წეროძე, ნ. ლოლაძე. ლაბორატორიული პრაქტიკიმი ფიზიკურ ქიმიაში. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, 2010, 119 გვ.

• Loladze N.T, Tserodze M.P. On the effect of a metal melt surface properties on the diamond formation process in the Me-C system. Journal of Superhard materials №2, 2010, pp. 60-68;

• Н.Т. Лоладзе, М. П. Церодзе, Ю.Г. Дзидзишвили, Авалишвили З.А. Исследование взаимосвязи производительности и стойкости алмазных сверл от различных факторов. Сборник научных трудов, Породоразрушающих и металлообрабатывающий институт – техника и технология его изготовления и приминения, международная конференция 18-24 сентября, вып. 14, «Логос», Киев, 2012, с.537-541
კვლევის სფერო :

მაღალი წნევებისა და ტემპერატურების პირობებში პროცესების ფიზიკური ქიმია.
სამუშაო გამოცდილება :

• 1978-1980 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ზოგადი ქიმიისა და არაორგანული ქიმიის კათედრა, მეცნიერ თანამშრომელი;

• 1980 წლიდან დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის მიმართულება, უფროსი ლაბორანტი, უფროსი მასწავლებელი, ასისტენტ პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი

• 1986-1993 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, მეცნიერ თანამშრომელი (შეთავსებით);

• 1994 წლიდან დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ალმასებისა და კომპოზიციური მასალების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, მეცნიერ თანამშრომელი (შეთავსებით).