რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი


ვლადიმერი გორდელაძე

დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დასაოჯახებელი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული

მობ : 593-35 26 55
ტელ : 2-33 10 94
ელფოსტა : v.gordeladze@gtu.ge
განათლება :

• საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, სილიკატების ტექნოლოგია
კვალიფიკაცია :

• 1989-2006 წწ. - ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის კათედრის დოცენტი.
• 2006-2009 წწ. - ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი (მოწვეული);
• 2009 წლიდან დღემდე - ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი.
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 72 სამეცნიერო შრომა, 1 სახელმძღვანელო, 4 დამხმარე სახელმძღვანელო და 1 მონოგრაფია. ავტორია 14 გამოგონების
• СаруханишвилиА.Б, Горделадзе В.Г, Размадзе М.Т. Безглинистые эмалевые шликеры и их практическое применение. XV International enamellees congress, Praha, 1989;
• A. Saruckanishvili, V. Gordeladze, M. Razmadze. Clav-free enameling slip-casting materials and their practical aplications. The vitreous enameller. Volume 41, #2, 1990, 43-47;
• A. Saruckanishvili, V. Gordeladze, M. Razmadze. Die Anwedung tofreier Emailschlicker. Mitteilvngen. Des vereins dereins deutscher emailfachlevte e.v. Band 38/1990, Het. 7, juli, seite 93-94;
• ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი. მინანქარი და მომინანქრების ტექნოლოგია. სახელმძღვანელო, სტუ, 2004;
• ა. სარუხანიშვილი, ა. გოგიშვილი, ვ. გორდელაძე, დ. ერისთავი. ჯიბსის თავისუფალი ენერგიის მინიმიზაციის მეთოდი. დამხმარე სახელმძღვანელო, სტუ, 2007;
• ა. სარუხანიშვილი, ვ. გორდელაძე. არალითონური, არაორგანული კომპოზიტების მიღებაში რიგი კომპლექსური ნედლეულის გამოყენების თეორია და პრაქტიკა. მონოგრაფია, სტუ, თბილისი, 2009
კვლევის სფერო :

სპეციალური დანიშნულების მინისებრი დანაფარების თეორია და პრაქტიკა
სამუშაო გამოცდილება :

• ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია - ბაკალავრიატი;
• მინანქარი და მომინანქრების ტექნოლოგია - ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა.
მიღებული ჯილდოები :

სხვადასხვა ორგანიზაციების საპატიო სიგელები
საერთაშორისო კონტაქტები :

• ხარკოვის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი;
• ერევნის ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიის კვლევითი ინსტიტუტი