რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიის დეპარტამენტი


დენიტა ბიბილეიშვილი

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
მარტოხელა

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული, ოთახი 402

მობ : 595-37 88 73
ტელ : 2-33 10 94
შიდა : 64-79
ელფოსტა : d.bibileishvili@gtu.ge
განათლება :

• თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის ფაკულტეტი,
• მოსკოვის ქიმიურ-ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ასპირანტი
კვალიფიკაცია :

ქიმიკოსი, ფიზიკური ქიმია, ქიმიის მასწავლებელი;
ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი , აკადემიური დოქტორი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს სულ 68 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 24 სამეცნიერო სტატია, 29 კონფერენციის თეზისები, 11 სახელმძღვანელო და 4 გამოგონება (საავტორო მოწმობა)

1. ფიზიკური ქიმიის მოკლე კურსი 2009 წ. (დამხმარე სახელმძღვანელო);

2. პოპულარული ფიზიკური ქიმიის კურსი (დისციპლი¬ნის ჩასახვისა და განვითარე¬ბის მოკლე ისტორია, ქიმი¬უ¬რი თერმოდინამიკა) 2013 წ. (დამხმარე სახელმძღვანელო);

3. Получение и исследование пленок на основе форполимеров полинафтоиленбензимидазолов (Международный журнал-«Научные новости грузии», №2(6),2010 Кутаиси ст.51-54);

4. Вопросы автоматизации процессов приготовления растворов коагулянтов для реагентной очистки природных и сточных вод.(Georgian enginering news (GEN) №4, 2011 pp. 84-86);

5. ბარიუმის რიგი ბორატების DOf,298 , SO298 და Cp,298 დადგენა სტრუქტურული ანალოგიის მეთოდით (საქართველოს ქიმიური ჟურნალი 13(1) 2013, გვ.84-86)
კვლევის სფერო :

ქიმია, ფიზიკური ქიმია, მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმია
სამუშაო გამოცდილება :

ელექტროქიმიისა და არაორგანული ქიმიის ინსტიტუტი, რადიაციული ქიმიის ლაბორატორია , ტექნიკოსი (1969-72წწ)
2. ასპირანტურა - მოსკოვის ქიმიურ-ტექნოლოგიური იმსტიტუტი (1978-1981წწ)
3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, უფრ.მეცნ.თანამშრომელი, დოცენტი, ასოც.პროფესორი, სრ.პროფ (1972-დღემდე)
საერთაშორისო კონტაქტები :

რუსეთის აკადემიის ელემენტორგანულ ნაერთთა