რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია


ნელი აბულაძე

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
მოწვეული ასოც. პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დასაოჯახებელი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული

მობ : 598-56 59 25
ტელ : 2-33 10 94
შიდა : 64-71
განათლება :

1958-1963 წწ. - დაამთავრა ქ. თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის ფაკულტეტი.
კვალიფიკაცია :

ქიმიკოსი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 32 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 6 სახელმძღვანელო.

• J.I. JAPARIDZE, A. ABULADZE, SH.S. JAPARIDZE, N., A. DE BATTISTI, S. TRASATTI. ADSORPTION OF ORGANIC SUBSTANCES AT THE MERCURI/ETHYLENE GLICOL INTERFACE 1-ALIPHATIC COMPAUNDS. ELECTROCHI¬MICA ACTAVOL 31, N6, pp.621-628, 1986;

• J.I. JAPARIDZE, SH.S. JAPARIDZE, N. A. ABULADZE, A. DE BATTISTI, S. TRASATTI. ADSORPTION OF ORGA¬NIC SUBSTANCES AT THE MERCURI/ETHYLENE GLICOL INTERFACE PART 2-AROMATIC COMPAUNDS. I.CHEM.SOC. FA¬RADAI, TRANS 1, 1986; p.82, 2481-2495;

• Ш. Джапаридзе, Н. Абуладзе, Д. Джапаридзе. Адсорбция нормальных алифатических спиртов на границе раздела ЭГ.ртуть и ЭГ.воздух. Ж. «Электрохи-мия», т. 25, вып.5 1989;

• J.I. JAPARIDZE, SH.S. JAPARIDZE, N. A. ABULADZE, A. DE BATTISTI, S. TRASATTI. INFLUENCE OF FUNCTI¬ONAL GROUPS AND SUBSTITUENS ON THE ADSORPTION OF ARO¬MATIC NONIONIC SUR¬FA¬CTANTS AT THE Hg/ETNILENE GLICOL INTERFACE. I. CHEM. SOC. FARADAI TRA¬NS, 1991, 87(20), 3399-3404;

• Ш. Джапаридзе, И. Гургенидзе, Н. Абуладзе. Адсорбция антрахинона-9,10 и его хлор и аминозамещенных соединений на границе раздела фаз ртуть/этиленгликол. Известия Национальнлй Академии Наук Грузии, серия химическая, т. 35, №1, 2009.
კვლევის სფერო :

ორგანულ ნაერთთა ადსორბცია ვერცხლისწყალზე არაწყალხსნარებიდან
სამუშაო გამოცდილება :

• 1989-2006 წწ. - ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის კათედრის დოცენტი;
• 2006 წლიდან დღემდე - ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.
მიღებული ჯილდოები :

• თბილისის მერიის პროექტის ფარგლებში შეძენილი ცოდნის სერთიფიკატი;
• აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტის (აშშ) სერთიფიკატი # 00471