რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიის დეპარტამენტი


ზურაბი გელიაშვილი

სადისერტაციო საბჭოს მდივანი

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული- მეუღლე და ორი შვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული, ოთახი 237

მობ : 599-31 64 68
ტელ : 2-33 52 01
შიდა : 67-79
ელფოსტა : z.geliashvili@gtu.ge
განათლება :

1990წ. სტუ, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი;
1998 წ. - ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი (ორგანული ქიმია).
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებულია - 47 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 5 სახელმძღვანელო და 1 პატენტი
კვლევის სფერო :

• თიოფენისა და მისი ფუნქციური ნაწარმების სინთეზი

• არაორგანულ მატრიცებზე ორგანული ფრაგმენტების იმობილიზაცია,

• სილიციუმშემცველი აზოსაღებრებისა და აზოპიგმენტების სინთეზი

• მაკროციკლური პოლიაზომეთინების სინთეზი და თვისებების შესწავლა
სამუშაო გამოცდილება :

2013 წლიდან- სტუ, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სრული პროფესორი;

2009-2013 წწ. სტუ, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

2007 წლიდან- ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი;

2006-2009წწ. სტუ, ორგანული ქიმიის მიმართულება, ასოც. პროფესორი;

1999 -2006 წწ. ტუ, ორგანული ქიმიის კათედრა, დოცენტი;

1996-1999 წწ. სტუ, ორგანული ქიმიის კათედრა, უფროსი ლაბორანტი;

1982-1984 წწ. რუსთავის ქიმიური ქარხანა, ზეინკალი;

1981-1982 წწ. გორის ბამბეული-ქსოვილების კომბინატი, ზეინკალი.