რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმია


ჟუჟუნა პეტრიაშვილი

დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
განქორწინებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული

მობ : 598-38 00 30
ტელ : 2-38 06 65
ელფოსტა : guguna_petro@yahoo.com
განათლება :

1971–1974 – ასპირანტურა, ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.


1965–1971 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი (წარჩინებით).
კვალიფიკაცია :

14 მარტი 1978 weli- ქიმიისმეცნიერებათაკანდიდატი (არაორგანული ქიმია)–
თბილისისივ. ჯავახიშვილისსახელობისსახელმწიფოუნივერსიტეტი,
დისერტაცია: ’’ზოგიერთი მეტალების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და
შესწავლა პირიდინკარბონმჟავას გიდრაზიდებთან“ ხელ–ლი: პროფ. გ. ცინცაძე
28 ივნისი, 1970weli-ინჟინერ–ქიმიკოს–ტექნოლოგი – საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი. სპეციალობა-ძირითადი ორგანული და ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია.
პუბლიკაციები :

სულსამეცნიეროშრომები: 45 (მათშორისსტატიები: 20, თეზისები: 15,
წიგნები: 10)


რჩეულიწიგნები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები:
• პეტრიაშვილი ჟ., ზოგადი ქიმია(სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის) თბილისი: ტექნიკურიუნივერსიტეტი, 2006, 147გვ. ISBN 99940-56-26-3


• პეტრიაშვილი ჟ. ცინცაძე მ., ზოგადი ქიმია (სტუ-ის არაქიმიური სპეციალობის სტუდენტებისათვის) თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2006 , 147 გვ. ISBN 99940-56-26-3


• Zh.Petriashvili.,Kereseligze L.,Chemistry –work book. Publishing House’’Technical University’’ Tbilisi – 2009 Publishing House . ISBN 978-9941-14-292-5


• პეტრიაშვილი ჟ. მაისურაძე ნ., ქიმია. დამხმარე სახელმძღვანელო აბიტურიენტებისა და უფროსკლასელთათვის. თბილისი. გამომცემლობა ’’დიოგენე’’., 2011,150გვ. ISBN 978-9941-11-224-9


• Zh. petriashvili. N. Bolkvadze, M. Tevzadze. GENERAL CHEMISTRY. Publishing House’’Technical University’’ Tbilisi –2013
კვლევის სფერო :

• კოორდინაციულინაერთებისსინთეზი და შესწავლა;
• სამთამადნონარჩენებისბიოქიმიურიშესწავლა და გასუფთავება;
• ვირტუალურისასწავლოლაბორატორიების და სადემონსტრაციომასალისშექმნა და დანერგვა.
სამუშაო გამოცდილება :

• 2010-OnlineteacherTrainingWorkshope., AnintroductiontoteachingIBDPChemistry. CM98HW. United Kingdom.
• 2009- სწავლებისთანამედროვემეთოდოლოგიებისზოგადიკურსი – საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისპროფესიულიგანვითარებისცენტრი, აიოვასსახელმწიფოუნივერსიტეტი (აშშ), „სათემოკოლეჯებისაერთაშორისოგანვითარებისათვის“ (აშშ).
• 2008 – The International house.Inglish language course at level-Pre-Advanced. Tbilisi, Georgia.
• 1984–უმაღლესისასწავლებლებისმასწავლებელთაკვალიფიკაციისამაღლებისფაკულტეტი . სპეციალობა-ელექტრული გამომთვლელი მანქანები. საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი.
• 1982 –უმაღლესისასწავლებლებისმასწავლებელთაკვალიფიკაციისამაღლებისფაკულტეტი . სპეციალობა-ქიმია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.