11 მაი

ყურადღება!

2019-20 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში შუალედური გამოცდები, სამივე საფეხურზე, დისტანციურად (ონლაინ http://elearning.gtu.ge ), ჩატარდება 18-22 მაისის ჩათვლით!

შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი.
01 მაი

პროფესორ-მასწავლებლების საყურადღებოდ!


შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი
გთავაზობთ შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქციას იმ საგნებში, რომელიც ცენტრალიზებულად არ ტარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტესტირების ცენტრის მიერ.
შუალედური გამოცდის მომზადების პროცესი ორი ეტაპისაგან შედგება.
I ეტაპზე, 4 მაისის ჩათვლით, თითოეულმა პედაგოგმა, რომელიც გამოცდას ჩაატარებს, უნდა განსაზღვროს საგამოცდო დავალებების ვარიანტების რაოდენობა კონკრეტულ საგანში და ეს ინფორმაცია ასახოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე elearning.gtu.ge

შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი


სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმია


ჟუჟუნა პეტრიაშვილი

დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
განქორწინებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული

მობ : 598-38 00 30
ტელ : 2-38 06 65
ელფოსტა : guguna_petro@yahoo.com
განათლება :

1971–1974 – ასპირანტურა, ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.


1965–1971 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი (წარჩინებით).
კვალიფიკაცია :

14 მარტი 1978 weli- ქიმიისმეცნიერებათაკანდიდატი (არაორგანული ქიმია)–
თბილისისივ. ჯავახიშვილისსახელობისსახელმწიფოუნივერსიტეტი,
დისერტაცია: ’’ზოგიერთი მეტალების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და
შესწავლა პირიდინკარბონმჟავას გიდრაზიდებთან“ ხელ–ლი: პროფ. გ. ცინცაძე
28 ივნისი, 1970weli-ინჟინერ–ქიმიკოს–ტექნოლოგი – საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი. სპეციალობა-ძირითადი ორგანული და ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია.
პუბლიკაციები :

სულსამეცნიეროშრომები: 45 (მათშორისსტატიები: 20, თეზისები: 15,
წიგნები: 10)


რჩეულიწიგნები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები:
• პეტრიაშვილი ჟ., ზოგადი ქიმია(სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის) თბილისი: ტექნიკურიუნივერსიტეტი, 2006, 147გვ. ISBN 99940-56-26-3


• პეტრიაშვილი ჟ. ცინცაძე მ., ზოგადი ქიმია (სტუ-ის არაქიმიური სპეციალობის სტუდენტებისათვის) თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2006 , 147 გვ. ISBN 99940-56-26-3


• Zh.Petriashvili.,Kereseligze L.,Chemistry –work book. Publishing House’’Technical University’’ Tbilisi – 2009 Publishing House . ISBN 978-9941-14-292-5


• პეტრიაშვილი ჟ. მაისურაძე ნ., ქიმია. დამხმარე სახელმძღვანელო აბიტურიენტებისა და უფროსკლასელთათვის. თბილისი. გამომცემლობა ’’დიოგენე’’., 2011,150გვ. ISBN 978-9941-11-224-9


• Zh. petriashvili. N. Bolkvadze, M. Tevzadze. GENERAL CHEMISTRY. Publishing House’’Technical University’’ Tbilisi –2013
კვლევის სფერო :

• კოორდინაციულინაერთებისსინთეზი და შესწავლა;
• სამთამადნონარჩენებისბიოქიმიურიშესწავლა და გასუფთავება;
• ვირტუალურისასწავლოლაბორატორიების და სადემონსტრაციომასალისშექმნა და დანერგვა.
სამუშაო გამოცდილება :

• 2010-OnlineteacherTrainingWorkshope., AnintroductiontoteachingIBDPChemistry. CM98HW. United Kingdom.
• 2009- სწავლებისთანამედროვემეთოდოლოგიებისზოგადიკურსი – საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისპროფესიულიგანვითარებისცენტრი, აიოვასსახელმწიფოუნივერსიტეტი (აშშ), „სათემოკოლეჯებისაერთაშორისოგანვითარებისათვის“ (აშშ).
• 2008 – The International house.Inglish language course at level-Pre-Advanced. Tbilisi, Georgia.
• 1984–უმაღლესისასწავლებლებისმასწავლებელთაკვალიფიკაციისამაღლებისფაკულტეტი . სპეციალობა-ელექტრული გამომთვლელი მანქანები. საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი.
• 1982 –უმაღლესისასწავლებლებისმასწავლებელთაკვალიფიკაციისამაღლებისფაკულტეტი . სპეციალობა-ქიმია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.