რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიის დეპარტამენტი


ნანა გეგეშიძე

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 502

მობ : 593-33 88 10
ტელ : 2-36 15 38
შიდა : 60-35
ელფოსტა : nana.ge18@yahoo.com
განათლება :

1992 წელი - დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2006 წელი - მიენიჭა ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს41 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 10 სახელმძღვანელო და 1 მონოგრაფია


• მ.ცინცაძე, ა.მამულაშვილი, თ.გიორგაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია. არაორგანული ქიმია I ნაწილი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2008 წ.


• მ.ცინცაძე, ა.მამულაშვილი, თ.გიორგაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია. არაორგანული ქიმია II ნაწილი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2009 წ.


• ნ.თაბუაშვილი, თ.ცინცაძე, მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე. ორთო-ამინოპირიდინის მეთილწარმოებულების ლითონებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი 2011 ტ.11 (2) გვ. 261-269


• М.Цинцадзе, А.Нариманидзе, Н.Гегешидзе, Л.Схиртладзе, И.Гвелесиани. Координационные соединения металлов с орто-аминопиридином и его метилпроизводными. Грузинский технический университет. Тбилиси 2013


• Н.Гегешидзе. Тестовые задания по общей химии Груз. технический университет. Тбилиси2013


• მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, თ.გიორგაძე. პრაქტიკუმი არაორგანულ ქიმიაში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი 2013
კვლევის სფერო :

• ლითონების კოორდინაციული ნაერთებისსინთეზიაზოტ- და ჟანგბადშემცველ ლიგანდებთან (ჰიდრაზონებთან),მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების და ბიოლოგიური აქტივობის კვლევა.
• ორთო-ამინოპირიდინის მეთილწარმოებულების ლითონებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარზე გამხსნელის გავლენის გამოკვლევა
სამუშაო გამოცდილება :

1978 – 1985წწ - ენერგეტიკისა და ჰიდრონაგებობების საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
1985 – 1990 წწ - ქ. თბილისი, საქართველოს კპ საბურთალოს რკსპი-ს პარტიული კომიტეტი
1990 – 1997 წწ - სტუ ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა (№8), ლაბორანტი
1997 – 2003 წწ - სტუ ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა (№8), ასისტენტი
2003 – 2006 წწ - სტუ ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა (№8), უფროსიმასწავლებელი
2006 – 2009 წწ - სტუ ზოგადი, არაორგანულიდა ანალიზური ქიმიის მიმართულება (№8), ასისტენტ-პროფესორი
2009 – 2013 წწ - სტუ ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმიის მიმართულება (№8), ასოცირებული პროფესორი