11 მაი

ყურადღება!

2019-20 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში შუალედური გამოცდები, სამივე საფეხურზე, დისტანციურად (ონლაინ http://elearning.gtu.ge ), ჩატარდება 18-22 მაისის ჩათვლით!

შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი.
01 მაი

პროფესორ-მასწავლებლების საყურადღებოდ!


შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი
გთავაზობთ შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქციას იმ საგნებში, რომელიც ცენტრალიზებულად არ ტარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტესტირების ცენტრის მიერ.
შუალედური გამოცდის მომზადების პროცესი ორი ეტაპისაგან შედგება.
I ეტაპზე, 4 მაისის ჩათვლით, თითოეულმა პედაგოგმა, რომელიც გამოცდას ჩაატარებს, უნდა განსაზღვროს საგამოცდო დავალებების ვარიანტების რაოდენობა კონკრეტულ საგანში და ეს ინფორმაცია ასახოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე elearning.gtu.ge

შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი


სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიის დეპარტამენტი


ნანა გეგეშიძე

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 502

მობ : 593-33 88 10
ტელ : 2-36 15 38
შიდა : 60-35
ელფოსტა : nana.ge18@yahoo.com
განათლება :

1992 წელი - დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2006 წელი - მიენიჭა ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს41 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 10 სახელმძღვანელო და 1 მონოგრაფია


• მ.ცინცაძე, ა.მამულაშვილი, თ.გიორგაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია. არაორგანული ქიმია I ნაწილი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2008 წ.


• მ.ცინცაძე, ა.მამულაშვილი, თ.გიორგაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია. არაორგანული ქიმია II ნაწილი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2009 წ.


• ნ.თაბუაშვილი, თ.ცინცაძე, მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე. ორთო-ამინოპირიდინის მეთილწარმოებულების ლითონებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი 2011 ტ.11 (2) გვ. 261-269


• М.Цинцадзе, А.Нариманидзе, Н.Гегешидзе, Л.Схиртладзе, И.Гвелесиани. Координационные соединения металлов с орто-аминопиридином и его метилпроизводными. Грузинский технический университет. Тбилиси 2013


• Н.Гегешидзе. Тестовые задания по общей химии Груз. технический университет. Тбилиси2013


• მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, თ.გიორგაძე. პრაქტიკუმი არაორგანულ ქიმიაში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი 2013
კვლევის სფერო :

• ლითონების კოორდინაციული ნაერთებისსინთეზიაზოტ- და ჟანგბადშემცველ ლიგანდებთან (ჰიდრაზონებთან),მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების და ბიოლოგიური აქტივობის კვლევა.
• ორთო-ამინოპირიდინის მეთილწარმოებულების ლითონებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარზე გამხსნელის გავლენის გამოკვლევა
სამუშაო გამოცდილება :

1978 – 1985წწ - ენერგეტიკისა და ჰიდრონაგებობების საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
1985 – 1990 წწ - ქ. თბილისი, საქართველოს კპ საბურთალოს რკსპი-ს პარტიული კომიტეტი
1990 – 1997 წწ - სტუ ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა (№8), ლაბორანტი
1997 – 2003 წწ - სტუ ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა (№8), ასისტენტი
2003 – 2006 წწ - სტუ ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა (№8), უფროსიმასწავლებელი
2006 – 2009 წწ - სტუ ზოგადი, არაორგანულიდა ანალიზური ქიმიის მიმართულება (№8), ასისტენტ-პროფესორი
2009 – 2013 წწ - სტუ ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმიის მიმართულება (№8), ასოცირებული პროფესორი