რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმია


ანერი ლეჟავა

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 502

მობ : 555 9362 771
ტელ : 2-36 27 71
შიდა : 60-35
ელფოსტა : a.lejava@gtu.ge
განათლება :

1969 წელს - დაამთავრა თბილისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ქიმიური და
კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი
1988 წელს - მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
2006 წელს - მიენიჭა აკადემიური დოქტორის ხარისხი
2006 წელს - მიენიჭა ასოცირებული პროფესორის წოდება
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 70-ზე მეტი სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 14 სახელმძღვანელო, დამხმარე სახელმძღვანელო და მეთოდური მითითებანი;


1 მონოგრაფია.
ბიბლიოგრაფიულ კრებული - ,,ქიმია სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა კვლევებში” I, II, III, IV ტომი, გრძელდება მუშაობა შემდეგ ტომების გამოცემაზე. ავტორთა პატენტის №5405, გაცემული საქპატენტის მიერ 2012 წ.12.04.
Координационные соединения германия (IV) с гидрозидами пиридинкарбоновых кислот (Известия национальной акадмии наук Грузии, 2010, т.36, №4.
Галогенидо – тиоцианатные координационные соединкния германия (IV) с гидрозидами пиридинкарбоновых кислот (Известия национальной акадмии наук Грузии, 2011, т.37, №1-2.
Смешанные дигалогенидо – дитиоцианатовие координационные соединения германия (IV) с α дипиридином и О-Фенантролином. (Изв, АН Грузии. 2011., т.37 №1-


2)
Координационные соединения германия (IV) с ларусанам. ((Изв, АН Грузии. 2011),
Испытание антитуберкулезной активности комплексных соединений германия с гидразидом изоникотиновой кислоти и ларусаном. (Сообщ. АН ГССР. Т.115, №3, 1984
Влияные некоторых координационных соединений германия на артериальное давление электрокардиограмму и текучесть крови у сабак (Сообщ. АН ГССР, т. 115, №3, 1984.)
კვლევის სფერო :

სამეცნიერო კვლევები ონკოლოგიის სფეროში.
სამუშაო გამოცდილება :

სასწავლო კურსისი დასახელება: (პროფესიული, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა) ზოგადი ქიმია, არაორგანული ქიმია, კოორდინაციული ქიმია
მიღებული ჯილდოები :

განათლების სამინისტროსა და რექტორატის მადლობები