რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიის დეპარტამენტი


ნინო იმნაძე

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 507

მობ : 599-336272
ელფოსტა : nino@ktl-georgia.com
განათლება :

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი; ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგია; მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა.
1986 წელს მიენიჭა ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერი-ქიმიკოსი-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს38 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის1 სახელმძღვანელოდა 2 დამხმარესახელმძღვანელო.
ზოგიერთი სამეცნიერო სტატია:


1. გ. ცინცაძე, ნ. კუციავა, ნ. იმნაძე, ლ. ჩიხლაძე. ჰაერსა და ნიადაგებში ტოქსიკური ელემენტების (Pბ, შნ) გავრცელების კანონმზომიერების შესწავლა აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების საერთაშორისო თათბირ-სემინარი _ ბუნებრივი რესურსების და მეორადი ნედლეულის გამოყენება, მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1997, გვ.85


2. გ. ცინცაძე, ნ. კუციავა, ნ. იმნაძე, ლ. ბათიაშვილი. მძიმე ლითონების გავრცელების დახასიათება თბილისისა და რუსთავის მაგალითზესაქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი, 3(1), 2003, გვ.73-75


3. გ. ცინცაძე,მ. ცინცაძე,ნ. კუციავა, ნ. იმნაძე, ლ. ბათიაშვილი, ლ. ინწკირველი. მდ. მტკვარში ზოგიერთი მიკროელემენტების შემცველობის შესახებ.საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი, 3(1), 2003, გვ.255-257.


4. დ. ნაკანი, ნ. იმნაძე, ნ.გულუა. გარემოს დაბინძურების შემცირების პროგრამის შუალედური შედეგები და შემდგომი ამოცანები.მსოფლიო ბანკის (ჭB) ეროვნული სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის `შავი ზღვის აუზის ეკოლოგიური პრობლემები და გარემოსათვის ნაკლებად მავნე სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიები~, მასალები, თბილისი, 2004, გვ.41-46


5. დ. ნაკანი,ნ. იმნაძე,ნ. გულუა. ბიოლოგიური მიწათმოქმედების მეთოდების დანერგვა საქართველოს შავიზღვისპირა რეგიონის ფერმერულ მეურნეობებში (ინგლისურ ენაზეჟურნალი `აგრარული მეცნიერების მაცნე~ (ინგლისურ-რუსულენოვანი), თბილისი, 3(2), 2005, გვ.64-66


6. გ. ცინცაძე, ნ. იმნაძე, თ. საყვარელიძე, გ. ადეიშვილი, ე. ერისთავი, ი. გველესიანი, ა. მამულაშვილი, ქ. მენაბდე. დიმეთილსულფოქსიდის შემცველი 3დ-გარდამავალ ლითონთა ჰეტეროლიგანდური კოორდინაციული ნაერთები და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები.საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე 31, #3-4, 2005, გვ.197-202


7. მ. ცინცაძე, ნ. იმნაძე,ც. ლომთაძე, ი. მემანიშვილი.მეთოდური სახელმძღვანელო `ტესტური კითხვარი არაორგანულ ქიმიაში~სტუ, თბილისი, 2006, გვ.1-51


8. გ. ცინცაძე,თ. წივწივაძე, ნ. იმნაძე, ე. თოფურია, თ. ტუსიაშვილი. დამხმარე სახელმძღვანელო `მასალების ანალიზის ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები~სტუ, თბილისი, 2009,გვ.1-79


9. დ. ნაკანი, ნ. იმნაძე, მ. ლიპარტელიანი. ეკოლოგიურად სუფთა აგრარული პროდუქციის წარმოებისათვის აუცილებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ.საქართველოს ქიმიური ჟურნალი #4, I საერთაშორისო კონფერენციის –“თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია”, მასალები. თბილისი, 2010, გვ. 178-179


1. 10. მ. ცინცაძე, ნ. იმნაძე. სახელმძღვანელო “ზოგადიქიმია” (რუსულენაზე).სტუ, თბილისი, 2014,გვ. 1-260.
კვლევის სფერო :

ბიოლოგიურად აქტიური კოორდინაციული ნაერთების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების და ბიოლოგიური აქტივობის კვლევა.
სამუშაო გამოცდილება :

1977-1979 - თბილისის ჰიდრომეტობსერვატორიის ზედაპირული და ზღვის წყლების დაბინძურების კონტროლის ლაბორატორია, ტექნიკოს-ქიმიკოსი;
1985-1988- საქართველოს ბუნების დაცვის სახელმწიფო კომიტეტის რესპუბლიკური კომპლექსური ლაბორატორია, ინჟინერ-ქიმიკოსი;
1988-1990სპი-ს წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის კათედრის სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია, მეცნიერ-მუშაკი;
1992-1995- სპი-ს კოორდინაციულ ნაერთთა სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია, უფროსი მეცნიერ-მუშაკი;
1992-1995- სპი-ს ზოგადი და არაორგანულიქიმიისკათედრა, მასწავლებელი;
1995-2006-სტუ-ს ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა, დოცენტი;
1995-2005- სტუ-ს ფიზიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა სინთეზისა და კვლევის (#393) სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია, უფროსი მეცნიერ-მუშაკი;
2006-დღემდე-სტუ, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.