რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი


ირაკლი ქაშაკაშვილი

პედაგოგი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
1952

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
, ოთახი 426

მობ : 599-623-423
ტელ : 236-46-04
შიდა : 69-94
ელფოსტა : i.kashakashvili@gtu.ge
განათლება :

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მეტალურგიუ¬ლი ფაკულტეტი შავი ლითონების მეტალურგიის სპეციალობით (1969-1974 წ.წ.); საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურ¬გიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დაუსწრებელი სწავლების ასპირანტურა ლითონ¬მცოდნეობისა და ლითონთა თერმული დამუშავების სპეციალობით (1978-1982 წ.წ.).
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-მეტალურგი
პუბლიკაციები :

74 მეცნიერული ნაშრომი. მათ შორის: 2 აღმოჩენა; 33 სტატია; 12 კონფერენცია (სიმპოზიუმი, კონგრესი); 27 გამოგონება; 1 სასარგებლო მოდელი, 1 დეპონირებული სამეცნიერო-ტექნიკუ¬რი ანგარიში; 1 საკანდიდატო დისერტაცია და მისი ავტორეფერატი.
კვლევის სფერო :

მასალათმცოდნეობა, შავი ლითონების მეტალურგია.
სამუშაო გამოცდილება :

1973-1979 წლებში რუსთავის მეტაულურგიული ქარხნის მარტენის საამქროს მეფოლადის ხელშემწყობი, სააირე მეურნეობის ოსტატი, საღუმელე მალის ოსტატი; 1979-2005 წლებში ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლის მასალათა თვისებების ლაბორატორიის უფროსი ინჟინერი, წამყვანი ინჟინერი, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრო¬მელი (საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მიერ 1979-1990 წლებში შესურულებული 11 სამეცნიერო-კვლევი¬თი სამუშაოს ანგარიშების თანაავტორი, მათ შორის 7-ისა, როგორც სამეურნეო თემების პასუხისმგებელი შემსრულებელი), ხოლო 1984-1988 წლებში – ლითონთა ტექნოლოგიისა და ლითონ¬მცოდნეობის და 1991-1999 წლებში – ჩა¬მოსხმის, შედუღებისა და ახალი ტექნოლოგიური პრო-ცესების კათედრის ასისტენტი, 1991-
-2005 წლებში ამავე კათედრის დოცენტი (შეთავსებით), 2006-2013 წლებში – სამსხმელო წარ¬მოებისა და ახალი ტექნოლოგიური პროცესების მიმართულების ასოცირებული პროფესორი, 2013 წლიდან – ამავე მიმართულების სრული პროფესორი; 1996-1998 წლებში – საქართველოს სერტიფიკაციის სახელმწიფო სისტემაში რეგისტრირებული ექსპერტ-აუდიტორი ლითონ¬პროდუქციის სერტიფი¬კაციის, წარმოების ატესტაციის და ლაბორატორი¬ების აკრედიტაციის სფეროში.
მიღებული ჯილდოები :

საქართველოს სახელმწიფო პრემია ტექნიკის დარგში 1993 წელს 1975...1990 წლებში თანაავ¬ტორე¬ბთან ერთად შესრულებული ნაშრომისათვის „ეკონომიურად ლეგირებული ფოლადე¬ბისა და პროგრესული ტექნოლოგიური პროცესების შემუშავება-დანერგვა საწარ¬მოო ციკლში „ფოლადი – მზა პროდუქცია“.
საერთაშორისო კონტაქტები :

რუსეთის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის წევრი
აღიარება :

მეტალურგიული ტერმინების ქართულ-რუსულ-უკრაინულ-ინგლისურ-გერმანულ-ფრან¬გული და უკრა¬ინულ-ქართულ-რუსულ-ინგლისურ-გერმანულ-ფრან¬გული ლექსიკონების სამეცნიე¬რო რედაქტორი