რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ფარმაციის დეპარტამენტი

ფარმაკოქიმია და ფარმაკოლოგია


ირმა ცომაია

პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, ჰყავს მეუღლე და ერთი ქალიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული, ოთახი 225

მობ : 577-72 13 70
ტელ : 2-36 38 09
შიდა : 63-79
ელფოსტა : i.tsomaia@gtu.ge
განათლება :

განათლება:
1986-1991წწ. - საქართველოს ტექნიკური ინსტიტუტი; ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, ძირითადი ორგანული და ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია, დიპლომის №810473
1992-1996წწ. - თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის ფარმაცევტული ფაკულტეტის ასპირანტი;
1997წ. - ქ. მოსკოვის ი.მ. სეჩენოვის სახელობის სამედიცინო აკადემია (I სამედიცინო ინსტიტუტი), მიენიჭა ფარმაციის მეცნიერებათა კანდიდატის წოდება.
სპეციალობით:
15.00.01 წამალთა ტექნოლოგია და ფარმაცევტული საქმის ორგანიზაცია;
15.00.02 ფარმაცევტული ქიმია და ფარმაკოგნოზია
დიპლომი КТ №040059.
კვალიფიკაცია :

ძირითადი ორგანული და ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგი. ფარმაციის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი.
პუბლიკაციები :

“Разработка и стандар¬тизация ранозажив¬ля¬ю¬щего, противоязвенного средства растительного происхождения” Москва, 1997.20.10
გამოქვეყნებული აქვს 42 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 17 უცხოურ ჟურნალში,
2 სახელმძღვანელო, 1 ცნობარი „წამლის სააფთიაქო ტექნოლოგიაში“ და 1 მონოგრაფია.
2 გამოგონების და 1 პატენტის ავტორი. 08.05.96წ. - საპატენტო სიგელი №307 სასარგებლო მოდელზე ”ჭრილობის შემახორცებელი საშუალების დამზადების ხერხი”;
02.08.96წ. - ფარმაკოლოგიური კომიტეტის რეგისტრაციული მოწმობა პრეპარატ ”თიოლზე”
No-სპ-000.
„ჭრილობის შემახორცებელი საშუალების დამზადების ხერხი“, Лабораторный регламент по производстве препарата «ТИОЛ», Создание нового фарма¬ко¬логического средства «ТИОЛ» из липидной фра¬кции ЛАО-ЧАЯ.

(მიუთითეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი შრომა):
• Биологически активные ве¬щества экстракт-кон¬це¬нтрата из грубых лис¬тьев чая, обладающего рано- заживляющим и пртивоязвенным дейс¬твием - Научно-практическая ко¬н¬ференция «Совре¬ме¬н¬ные принципы и тех¬но¬логии разработки ле¬карственных средств». Оргкомитет конфе¬ре¬н¬ции. Институт информа¬ции и информационных технологий ФГУНЦЭСМП Росздрав¬над¬зора, г.Москва,1 марта 2006 г.
• სამკურნალო საშუალებებზე მოთხოვნილების განსაზღვრა - „საქართველოს სამედიცინო მოამბის“ სპეციალურ ნომერში. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი. 2009 წ. გვ. 5
• Разработка фитова¬лео¬ло¬гических средств - Georgian Medical News, Tbilisi-New-York
2009, #6, ст. 78-80
SNIP (ციტირების ინდექსი) – 0.030
SJR (იმპაქტ. ფაქტორი) – 0.038
• Способ получения из све¬жих листьев алоэ дре¬во¬ви¬д¬ного средства, об¬ла¬даю¬ще¬го радиоза¬щит¬ным де¬й¬с¬¬т¬вием - Georgian Medical News, Tbilisi-New-York
2009, #6, ст. 80-83
SNIP (ციტირების ინდექსი) – 0.030
SJR (იმპაქტ. ფაქტორი) – 0.0.38
• Определение подлин¬нос¬ти многокомпонентного фитопрепарата хрома¬то¬гра¬фическим методом - Научно-практический журнал «Фармация», раздел «фармацевтическая химия и фармакогнозия», №2,
www, rusvrach.ru, Москва, 2011, стр. 23-25
(ციტირების ინდექსი) -0,158 (ckopus) (იმპაქტ. ფაქტორი) – i, sss №0367-3014
• Колличественное опреде¬ле¬ние флавоноидов в таб¬летках сложного состава - Научно-практический журнал «Фармация», №5,
www. rusvrach.ru, Москва, 2011, ст. 19-21
(ციტირების ინდექსი) –0,158 (ckopus)
(იმპაქტ. ფაქტორი) – i, sss №0367-3014
• Определение подлинности компонентов в фитопрепаратах, содер-жащих лекарственное растительное сырьё - Georgian Medical News,
Tbilisi-New-York, #4(217),
Апрель 2013, ст. 65-69
SNIP (ციტირების ინდექსი) – 0.01
SJR (იმპაქტ. ფაქტორი) – 0.116
• Применение хромато¬спек¬трометрического ме¬тода для коли¬чествен¬но¬го определения флаво¬но¬идов в таблетках слож¬ного состава - Georgian Medical News,
Tbilisi-New-York, #3(216),
Март 2013, ст. 65-69
SNIP (ციტირების ინდექსი) – 0.01
SJR (იმპაქტ. ფაქტორი) – 0.116
კვლევის სფერო :

ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები.
სამუშაო გამოცდილება :

1991-1998წწ. - თსუ სოხუმის ფილიალი, ორგანული ქიმიის ასისტენტი;
2005წ. - სოხუმის უნივერსიტეტი, დოცენტი ნავთობქიმიის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი.
2006-2008 წწ. - სოხუმის უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ქიმიის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი;
2008-2009 წწ. - სოხუმის უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.
2009 - 2013 წწ. - სტუს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ფარმაციის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი." სამკურნალო საშუალებათა ტექნოლოგიისა და ფარმაცევტული საქმის ორგანიზაციის" მოდულის ხელმძღვანელი;
2013 წლიდან - დღემდე - სტუს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ფარმაციის დეპარტამენტის სრული პროფესორი.
მიღებული ჯილდოები :

• 2013წ. - ჩეხეთი. საერთაშორისო კონგრესი პროფილაქტიკურ მედიცინაში.
• Фитотерапия и реф¬лек¬сотерапия забо¬ле¬ваний (Сб. мате¬ри¬алов на¬уч¬но-прак¬тической кон¬фе¬ре¬н¬ции), УЛАН- УДЭ, Сибирское отделение Бурятский науч. центр. 1992 г, ст. 29-30 - „Ранозаживляющее действие чайного экстракта“.
• Материалы 51-ой региона¬ль¬ной конференции по фар¬мации, фармако¬ло¬гии и под-готовке кадров, Пяти¬горская Государственная фармацептическая ака¬демия. Координационный научный совет по фармации СКНЦВШ. 1996, ст. 23-24 – „Создание нового фарма¬ко¬логического средства «ТИОЛ» из липидной фра¬кции ЛАО-ЧАЯ“.
• Фармацевтическая нау¬ка в решении вопросов лекарственного обеспе¬че¬ния. Научные труды, часть II, Москва, 1998, ст. 93-99- Количественное опреде¬ле¬ние суммы кароти-но¬и¬дов в гру¬бых листьях зе¬леного чая и чайном экстракт-концен¬трате.
• Успехи теоретической и клинической медицины (выпуск 4), Материалы научных исследовании Российской медицинской академии последиплом-ного образования, г. Москва, 2001, ст. 42-44 - Стандартизация рано¬за¬жи¬вляющего и противо¬яз¬вен¬ного средства, по¬лу¬чен¬ного из липидной фракции ГРУ¬бых листьев чая.
აღიარება :

ფარმაციის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი.