რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ფარმაციის დეპარტამენტი

ფარმაკოქიმია და ფარმაკოლოგია


ხათუნა წიქარიშვილი

აკადემიური დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
გაუთხოვარი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული, ოთახი 225

მობ : 599-17 66 59
ტელ : 2-68 47 42
ელფოსტა : Kh.tsikarishvili@gtu.ge
განათლება :

1994- თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქიმიის ფაკულტეტი. მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის სპეციალობით. (აუ #016231)
2006- ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი, (#005341)
2006- აკადემიური დოქტორის ხარისხი

1996-1997წწ. სტუ-ს მენეჯმენტის უმაღლესი სკოლა. მენეჯმენტის სპეციალობით.
მენეჯერის კვალიფიკაცია. (AA # 0020835)
კვალიფიკაცია :

ქიმიკოსი, ქიმიის მასწავლებლის კვალიფიკაცია
პუბლიკაციები :

მონოგრაფია-1; სამეცნიერო სტატიები-19; თეზისები- 7; სახელმძღვანელო - 3;
დამხმარე სახელმძღვანელო-1; მეთოდური მითითება-1.

ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე, ხ.წიქარიშვილი. ტოქსიკოლოგიური ქიმია. საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია ,,საუნჯე“. თბილისი. 2009

რ. სხილაძე, ნ. გელოვანი, ხ.წიქარიშვილი. წამალთა ტექნოლოგია. საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია ,,საუნჯე“. თბილისი. 2009.

რ. სხილაძე, ნ. გელოვანი, ხ. წიქარიშვილი. ფარმაცევტული ტექნოლოგიის სათავეებთან. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი,, თბილისი, 2009წ.

ნ.გელოვანი, ხ.წიქარიშვილი. ქსენობიოტიკების ტოქსიკო-ქიმიური განსაზღვრა. აქროლადი შხამები. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“ თბილისი. 2010.

M.Tsintsadze, R.Chagunava, Kh. Tsikarishvili. Simplified method of old kvevri (wine vessel) digging out from the ground. სამეცნიერო-ტექნიკური და საწარმოო ილუსტრირებული,
რეფერირებადი ჟურნალი `კერამიკა~. თბილისი. 2(23).2010, 1(24).2011 გვ.142-144

ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე,ხ. წიქარიშვილი, დ. ღუღუნიშვილი, რ. ახალბედაშვილი. შინდის (Cornus Mas L) კულტურა ისტორიულ წყაროებში და მისი გავრცელების არეალი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. ტ.13 #1. გვ.177-182. 2013

ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ხ. წიქარიშვილი. მცენარეული ნედლეულის ბიოქიმიური ანალიზი. საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია “საუნჯე”, თბილისი. 2013.
კვლევის სფერო :

მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების კვლევა
სამუშაო გამოცდილება :

1994-1996 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. კოორდინაციული ნაერთების ქიმიის
#393 ს. კ. ლაბორატორია. ლაბორანტი.
1996 - საქართველოს ტექნიკური უნივრსიტეტი. ანალიზური ქიმიის სამეცნიერო კვლევით
ლაბორატორია. ლაბორანტი
1996-2002 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. კომპლექსური ნაერთების სინთეზის
და გამოყენების სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორია.
2002-2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ფარმაციის კათედრა. უფროსი
ლაბორანტი.
2006-2007 -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ფარმაკოქიმიისა და ფარმაკოლოგიის
კათედრა. ასისტენტ პროფესორი.
2007-2009 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქიმიური და ბიოლოგიური
ტექნოლოგიების დეპარტამენტი. ასისტენტ პროფესორი
2009-2012 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქიმიური და ბიოლოგიური
ტექნოლოგიების დეპარტამენტი. ასოცირებული პროფესორი.
2013 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ფარმაციის დეპარტამენტი. ასოცირებული
პროფესორი.