რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ფარმაციის დეპარტამენტი

ფარმაკოქიმია და ფარმაკოლოგია


რევაზი სხილაძე

დოქტორი
პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
ჰყავს სამი შვილი ერთი ვაჯი და ორი ქალიშვილი, მეუღლე გარდაცვლილი და ორი შვილიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
, ოთახი 225

მობ : 599-97 18 12
განათლება :

1952 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის ფარმაცევტული ფაკულტეტის წარჩინების დიპლომით Б#500624
1965 წელს მიენიჭა ფარმაცევტულ მეცნიერებათა სამეცნიერო ხარისხი
კვალიფიკაცია :

პროვიზორ ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებლი აქვს 220 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 6 სახელმძღვანელო, 4 მონოგრაფია, მიღებული აქვს 2 პატენტი.
1. პათოგენურ მიკროორგანიზმებზე ვერცხლის იონების ანტიმიკრობული მოქმედების მექანიზმის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი 10(3), 2010, გვ. 361-364.
2. ბიოლოგიურად აქტიური ახალი თაობის სამკურნალო პროფილაქტიკური კვების დანამატები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ტ. 36, #4, 2010, გვ. 474-482.
3. The Scientist Who Has Outstripped His Time. Advanced Biologically Active Polyfunctional Compounds and Composites Healt Cultural Heritage and Environmental Protection.
Environmental Science, Engineering and Technology Series. NovaSciencePublishers, Inc. NewYork, 2011, p. 319-330.
4. Новые консерванты и стабилизаторы для хлебопекарной промышленности. Государственный университет Акакия Церетели. Международная научно-практическая конференция ,,Иновационные технологии и защита окружающей среды”. Сборниктрудов, 2012, Кутаиси, стр. 409-412.
5. The place and the part of Georgia in The world production of food stuffs, feed and food concentrates under the conditions of the global climate change. Georgian Engineering News. #1, 2011, p. 137-140.

1. ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების მიღება, ფიზიკურ-ქიმიური და ბიოლოგიური თვისებების შესწავლა და მიღებული შედეგების პრაქტიკული გამოყენება.
2. საქართველოში პრაქტიკული და მეცნიერული ფარმაციის განვითარების ისტორიის ცალკეული საკითხების შესწავლა და გამოქვეყნება.
კვლევის სფერო :

1. 1952-1959 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის წამლის ფორმათა და გალენის პრეპარატების ტექნოლოგიის კათედრის უფროსი ლაბორანტი.
2. 1959-1972 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ისნტიტუტის წამლის ფორმათა და გალენის პრეპარატების ტექნოლოგიის კათედრის ასისტენტი.
3. 1972-1975 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ისნტიტუტის წამლის ფორმათა და გალენის პრეპარატების ტექნოლოგიის კათედრის დოცენტი (დიპლომი МФსკ #000180 5.XI.1971).
4. 1975-1980 რუსთავის ქიმიური ქარხნის ცენტრალური ლაბორატორიის ინჟინერ-ქიმიკოსი.
5.1981-1997 სამთო-ქიმიის ცენტრალური ლაბორატორიის ფიზიკო-ქიმიური განყოფილების გამგე.
6. 1998-2000 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ,,ფარმაციის სპეციალობის პედაგოგი”.
7. 2000-2003 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ,,ფარმაციის” კათედრის გამგე.
8. 2003-დღემდე ფარმაკო-ქიმიისა და ფარმაკოლოგიის მიმართულების სრული პროფესორი.