რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ფარმაციის დეპარტამენტი


ილია გველესიანი

ფარმაციის მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
მეუღლე და ორი შვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული, ოთახი 226

მობ : 555-75 51 35
შიდა : 64-52
ელფოსტა : i.gvelesiani@gtu.ge
განათლება :

სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სან-ჰიგიენური ფაკულტეტი, ჰიგიენა, სანიტარია და ეპიდემიოლოგიის სპეციალობა
კვალიფიკაცია :

კვალიფიკაცია-ჰიგიენისტი, ეპიდემიოლოგი-ექიმი, ვირუსოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 40-მდე სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 3 სახელმძღვანელო და 2 მონოგრაფია.
ზოგიერითი სამეცნიერო სტატია:
1. სამკურნალო პრეპარატის - 1,5-პენტამეთილენტეტრაზოლის (კონაზოლის) ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.6, N6, 2006. გვ.657-659. (თანაავტ.)
2. 3d –დინიტრობენზოატ-იონის შემცველი მეტალების კომპლექსური ნაერთები. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. ტ.33, N1, 2007. გვ.77-81. (თანაავტ.)
3. ახალი ჰიდრაზონი - პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტანიტრობენზოილჰიდრაზონი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტ.7, N3, 2007. გვ.255-258 (თანაავტ.)
კვლევის სფერო :

ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების სამკურნალო თვისებების მიკრობიოლოგიური კვლევა.
სამუშაო გამოცდილება :

1991- თბილისის საქალაქო სან-ეპიდსადგური (საორგანიზაციო განყოფილების გამგე)
1991 -1992- თბილისის საქალაქო სანეპიდსადგური (კვების ჰიგიენის ცენტრალიზებული ლაბორატორიის გამგე).
1992- საქ.რესპუბლიკის ჯანდაცვისა და სოცურრუნველყოფის სამინისტრო(უფროსი სპეციალისტი)
1992 – 1996 - საქ. რესპ. ჯანდაცვისა და სოცუზრუნველყოფის სამინისტრო (უფროსი სპეციალისტი).
1995- მიღებულია დოცენტის თანამდებობაზე ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის კათედრაზე.
1996 – 1997- საქ. რკინიგზის დეპარტამენტის სამედიცინო სამსახური (სამედიცინო სამსახურის უფროსის მოადგილე).
1997- საქ. რკინიგზის დეპარტამენტის სამედიცინო სამსახური (მთავარი სანიტარული ექიმი).
1997-2002- საქ. რკინიგზის დეპარტამენტის სამედიცინო სამსახური (საგზაო ცენტრის უფროსი ექიმი).
2002 -2005- შპს”საქართველოს რკინიგზა” “საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის საგზაო ცენტრის” მთავარი ექიმი.
2005 – 2006- შპს”საქართველოს რკინიგზა” “საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის საგზაო ცენტრის” დირექტორის მოადგილე.
2006- ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე, ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის კათედრაზე.
2006 -2007- შპს”საქართველოს რკინიგზა” “საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის საგზაო ცენტრის” საწარმოო ჰიგიენის განყოფილების უფროსის მოადგილე.
2007-2012- შპს”საქართველოს რკინიგზა” ფილიალი “მგზავრთა გადაყვანა”.
2006–2013- ასოცირებული პროფესორი, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტში.
2013.–დღემდე- სრული პროფესორი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე, ფარმაციის დეპარტამენტში.