რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ფარმაციის დეპარტამენტი


ნანა გელოვანი

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
გაუთხოვარი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული, ოთახი 228

მობ : 593-16 03 19
შიდა : 65 72
ელფოსტა : n.gelovani@gtu.ge
განათლება :

1980-1985 წწ. - საქართველოს ვ.ი. ლენინის სახ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, კერამიკისა და ცეცხლგამძლე მასალების ქიმიური ტექნოლოგიის სპეციალობით. კვალიფიკაცია ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი. (01.09.1980 – 04.07.1985).

27.10.1998 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისCH 02.01.C#2 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილბით მომენიჭა ქიმიის 02.00.01. მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი ქიმიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი

28.05.2004 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭოს გადაწყვეტილებით მომენიჭა დოცენტის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება სპეციალობით 02.00.01

13.04.2007 - 2004 წლის 21 დეკემბრის “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 89-ე მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად მომენიჭა დოქტორის აკადემიური ხარისხი
კვალიფიკაცია :

ტოქსიკოლოგიური ქიმია, ტოქსიკოლოგიური ქიმიის საფუძვლები, ზოგადი ტოქსიკოლოგია, ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ქიმია და ექსპერტიზა, მცენარეთა ანალიზის ფიზიოლოგიური და ბიოქიმიური მეთოდები, ტოქსიკოლოგიური ანალიზი, ფარმაცევტული ქიმია ტოქსიკოლოგიური ქიმიით
პუბლიკაციები :

მონოგრაფია 1; სახელმძღვანელო და დამხმარე სახელმძღვანელო - 6; სამეცნიერო სტატიები - 60;
1. გელოვანი ნ., ცინცაძე თ., წიქარიშვილი ხ., თარგამაძე ლ. ქონდარი - Satureja hortensis L ქართულ ისტორიულ წყაროებში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები #1(483), თბილისი. 2012. გვ. 54-59.
2. გელოვანი ნ., ცინცაძე თ., წიქარიშვილი ხ., მეტრეველი ი., თარგამაძე ლ. საქართველოში გავრცელებულ ქონდარში (SATUREJA LAXIFLORA C. KOCH) ნედლი ნაცრის პროცენტული შემცველობის განსაზღვრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები #1(483), თბილისი. 2012. გვ. 54-59.
3. ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ხ. წიქარიშვილი მცენარეული ნედლეულის ბიოქიმიური ანალიზი (მონოგრაფია) საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია “საუნჯე”, 2014, თბილისი 0177, 350 გვ.
4. რ. სხილაძე, ნ. გელოვანი, ხ. წიქარიშვილი წამალთა ტექნოლოგია (სახელმძღვანელო) საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია “საუნჯე”, თბილისი 0177, მეორე გამოცემა. 2014, 198 გვ
5. ნ.გელოვანი, თ. ცინცაძე, ხ.წიქარიშვილი, დ.ღუღუნიშვილი, რ.ახალბედაშვილი შინდის (Cornus Mas L.) კულტურა ლიტერატურულ წყაროებში და მისი გავრცელების არეალი, საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.13 #1გვ.465-468
6. Цомая И.В. Геловани Н.Дж. Цинцадзе Т.Г. Цикаришвили Х.Дж. Бацикадзе К. Т. Количественное определение флавоноидов в настойке сложного состава, სტუ-ს შრომათა კრებული. #3 (489) 2013.
7. ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ხ.წიქარიშვილი, დ.ღუღუნიშვილი, ლ.თარგამაძე, მ.ნიშნიანიძე, მ.ლომოური. მცენარეული წარმოშობის ქსოვილებში ასკორბინის მჟავას, დეჰიდროასკორბინ მჟავას და კეტოგულონმჟავას რაოდენობითი განსაზღვრა, საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.14
კვლევის სფერო :

1. ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების სინთეზი და ანალიზი, სინთეზური სამკურნალო საშუალებების შექმნა.
2. ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ფარმაკოგნოსტიკური შესწავლა, ბუნებრივი ნედლეულიდან სამკურნალო საშუალებების დამზადება.
3. არა მცენარეული წარმოშობის ბუნებრივი ნედლეულიდან მიღებული ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებიდან სამკურნალო საშუალებების დამზადების ტექნოლოგიის და შემადგენლობის შემუშავება.
4. სინთეზური და ბუნებრივი სამკურნალო საშუალებების შემადგენლობაში შემავალი ფიზიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების და თვით პრეპარატების ფარმაკოლოგიური კვლევა.
5. ჰომეოპათიური პრეპარატების მიღება.
6. ვეტერინარიაში მოხმარებადი სამკურნალო საშუალებების დამზადების ტექნოლოგიის და შემადგენლობის დამუშავება.
7. ფარმაცევტული საქმის ორგანიზაცია, მარკეტინგი და მენეჯმენტი ფარმაციაში.
7. სამკურნალო-კოსმეტიკური საშუალებების შექმნა.
8. ფალსიფიცირებული პროდუქციის ოპერატიულად გამოვლენის მიზნით, სამკურნალო პრეპარატების ანალიზის ახალი მეთოდების შემუშავება.
9. ქარხნული და სააფთიაქო პირობებში დამზადებული სამკურნალო პრეპარატების ანალიზის ახალი მეთოდების შემუშავება და ვალიდაცია.
10. ორიგინალური და კომბინირებული ფარმაცევტული პრეპარატების მისაღებად ტექნოლოგიური პროცესების შემუშავება და დახვეწა.
11. ფარმაციის განვითარების ისტორია.
სამუშაო გამოცდილება :

1985.01.06.
1989.29.03
საქ. ვ.ი.ლენინის სახ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკ. ალკკ კომიტეტის მდივანი


1989.01.07.
1991.01.10.
საქ. ვ.ი.ლენინის სახ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტის #8 ზოგადი და არაორგანული კათედრის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი


1991.01.10.
1996. 15. 04
კოორდინაციული ნაერთების სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორიის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი


1996. 15. 04
1999.01.07.
კომპლექსური ნაერთების სინთეზის და გამოყენების სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორიის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი


1999.01.07.
2000.15.05.
კომპლექსური ნაერთების სინთეზის და გამოყენების სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორიის წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი
2000.15.05.
2006.01.09.
ფარმაციის კათედრის დოცენტი


2006.01.09.
2007.29.10
ფარმაციის კათედრის ასოცირებული პროფესორი


2007.29.10
2009.01.09
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი


2009.01.09
2012
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სრული პროფესორი


2012-დღემდე
ფარმაციის დეპარტამენტის სრული პროფესორი
ფარმაციის დეპარტამენტის სრული პროფესორი