რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმია


თათია ტუსიაშვილი

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 510

მობ : 595- 90 00 09
შიდა : 65-35
ელფოსტა : tusiashvilitatia@yahoo.com
განათლება :

სტუ, სილიკატური და ძნელადდნობადი მასალების ქიმიური ტექნოლოგია. 1989-1994
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს–ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

1) Metal coordination compounds with pyrydine derivatives/ Georgian Technikal University, conference ``Compounds & Materials with Specific Properties``, 2007, gv. 52/ T. TSintsadze D. Lochoshvili M. TSintsadze D. Gulbani I. Gvelesiani I. Skhirtladze
2) Смектрофотометрическое исследование взаимодеиствия в системе молибден (VI) 2.3.4-триокси -4-сулфоазонафтол- гидрофобние амини/ saqarTvelos qimiuri Jurnali 2013 ტ13 N1გვ.24-27/ Г.В. Цинцадзе Р.А. Алиева К.С. Абдулаева Дж.И. Мирзаи Ф.М Чирагов Н.Т. Болквадзе Е.С Топурия
3) ჰექსამეთილენტეტრაამინთან(ჰმტა) ლითონთა ნიტრატული კოორდინაციული ნაერთები / ქომიის სერია 2013 ტ39 N1-2/მ.ცინცაძე ა.მამულაშვილი რ.კლდიაშვილი ე.თოფურია გ.ცინცაძე ი.გველესიანი
4) masalebis analizis qimiuri da fizikur-qimiuri meTodebi(დამხმარე სახელმძღვანელო)/ teqnikuri universiteti,Tbilisi, 20091-79 gv./ g. cincaZe T. wivwivaZe n. imnaZe e. Tofuria
5) опрделние констант устоичивости комплексов некоторых перходных металов с азопроизводными ацетилацетона/ saqarTvelos qimiuri Jurnali 2011 t11 N3გვ.279-280/ Р.А. Алиева В.И. Марданова Ф.М. Чырагов Г.В. Цинцадзе Н.Т. Болквадзе
კვლევის სფერო :

ლითონთა კოორდინაციული ნაერთები ამინოპირიდინთან და პირიდინკარბონმჟავების ამიდებთან (სინთეზი, აღნაგობა, თვისებები )
სამუშაო გამოცდილება :

1996-2000 – სტუ, დასწრებული ასპირანტურა, ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა
2002-2005 – სტუ, ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა N8, უფროსი ლაბორანტი
2006-2007 – სტუ, ტექნიკური სამუშაოების შესასრულებლად ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტში
2007-2009 – სტუ,ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ლაბორანტი
2009-2013 – სტუ, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური მიმართულება, ასისტენტ პროფესორი
2013 – სტუ, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური მიმართულება, ასოცირებული პროფესორი
მიღებული ჯილდოები :

ღირსების ორდენი N875 N07317 2013წ