სასწავლო კრედიტები და ღირებულება

          ბაკალავრმა შეიძლება მიიღოს სრული ან არასრული განათლება. არასრული საბაკალავრო განათლება ითვალისწინებს მხოლოდ 120 კრედიტს.( ორი სასწავლო წელი) ხოლო სრული საბაკლავრო განათლება 240 კრედიტს. (ოთხი სასწავლო წელი) სრული საბაკალავრო განათლების შემთხვევაში სავალდებულო სასწავლო-საგანმანათლებლო პროგრამის გარდა, რომელიც მოიცავს 120 კრედიტს. ბაკალავრი ირჩევს 120 კრედიტის ფარგლებში სასწავლო-საგანმანათლებლო პროგრამებში შემავალ მოდულებსა და საგნებს. მაგისტრის საწავლო - საგანმნათლებლო პროგრამა მოიცავს 120 კრედიტს (ორი სასწავლო წელი) დოქტორანტის საწავლო-საგანმნათლებლო პროგრამა მოიცავს 180 კრედიტს (სამი სასწავლო წელი) სასწავლო კრედიტის ღირებულებაა-სწავლის 1 წლის საფასური გაყოფილი 60-ზე.