ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი


  • სილიკატების ტექნოლოგიის მიმართულება;
  • ბიოსამედიცინო პოლიმერების და ბიოინჟინერიის მიმართულება;
  • არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების ტექნოლოგიის მიმართულება;
  • ელექტროქიმიური ინჟინერინგის მიმართულება;
  • ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის მიმართულება;
  • ბიოტექნოლოგიის მიმართულება;
  • პროცესების და აპარატების და ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგიის მიმართულება;