მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი  • მასალათმცოდნეობა 

  • სამსხმელო წარმოება და ახალი ტექნოლოგიური პროცესები 

  • შავი ლითონების მეტალურგია 

  • ლითონთა წნევით დამუშავება 

  • ფერადი ლითონების მეტალურგია 

  • საშემდუღებლო წარმოება