დეპარტამენტები

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე
ფუნქციონირებს 5 დეპარტამენტი