მეცნიერება და ინჟინერია

სადისერტაციო ნაშრომები

სამშენებლო ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭომ (TUG.DC-01.07)

აინჟინრო მეცნიერებების დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიანიჭა:


რამაზ ჟღენტი


                                      სადისერტაციო თემა: რისტის მართვა კურორტებზე, მასობრივი დასვენების

            და ზმის ადგილებში. 

                                      ხელმძღვანელი: სრ. პროფ. გიორგი ლაღუნდარიძე

                                      რეცენზენტები: ტ.მ.კ. თეიმურაზ მელქაძე, სრ. პროფ. ინგუშა მშვენიერაძე

                                      სადისერტაციო კოლეგიის თავმჯდომარე: სრ. პროფ. აგული სოხაძე 

                                      დისერტაციის დაცვის თარიღი: 30.04.09.

                                      სპეციალიზაცია და შიფრი: სამოქალაქო მშენებლობა TUG.DC-01.1

                                      შიფრი: 87,29


კაზავერ ბაბილოძე


                                       სადისერტაციო თემა: კკონსტრუქციების ავარიის რისკის შეფასების მეთოდები და 

                                       ნარჩენი სების დადგენა საგანგებო სიტუაციებში

                                       ხელმძღვანელი: ტ.მ.კ. ნოდარ ახვლედიანი, ტ.მ.დ პაატა რეკვავა 

                                       რეცენზენტენი: ასო. პროფ. თეიმურაზ მელქაძე, სრ. პროფ. ელგუჯა მეზმარიაშვილი

                                       სადისერტაციო კოლეგიის თავმჯდონარე: სრ. პროფ. აგული სოხაძე

                                       დისერტაციის დაცვის თარიღი: 24.04.09

                                       სპეციალიზაცია და შიფრი: სამოქალაქო მშენებლობა TUG.DC-01.1

                                       შეფასება: 83,5 (B)

გიორგი ლუტიძე

                                         

                                       სადისერტაციო თემა: თაბაშირშემცველი ლიოსის მაგვარი გრუნტის თერმული გამაგრება

                                       ხელმძღვანელი: სრ. პროფ. გუგა ჭოხონელიძე

                                       რეცენზენტები: სრ. პროფ. თამაზ ჟორდანია, სრ. პროფ. უჩა ზვიადაძე

                                       სადისერტაციო კოლეგიის თავმჯდომარე: სრ. პროფ. სრ. პროფ. არჩილ მოწონელიძე

                                       დისერტაციის დაცვის თარიღი: 10.04.09

                                       სპეციალიზაცია და შიფრი: სამოქალაქო მშენებლობა 

                                       შეფასება: 87,5 (B)


ხატია გორჯოლაძე


სადისერტაციო თემა: შედგენილი, შედუღებული განივკვეთის მქონე ფოლადის

კოჭების გაანგარიშების ახლებური ხერხი

ხელმძღვანელი: სრ. პროფ. ნოდარ ბერიშვილი, სრ. პროფ. ინგუშა მშვენიერაძე

                                       რეცენზენტები: საოც. პროფ. ლამარა ავალიშვილი, ასოც. პროფ. კონსტანტინე ჩხიკვაძე

                                       სადისერტაციო კოლეგიის თავმჯდომარე: სრ. პროფ. სერგი ესაძე

                                       დისერტაციის დაცვის თარიღი: 03.04.09

                                       სპეციალიზაცია და შიფრი: გამოყენებითი მექანიკა TUG.DC-01-6

                                       შეფასება: 86,43 (B)


გიორგი რეხვიაშვილი


                                       სადისერტაციო თემა: ფილებისა და გარსების გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი

                                       ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებების გზით.

                                       ხელმძღვანელი: სრ. პროფ. რევაზ ცხვედაძე

                                       რეცენზენტები: ტ.მ.დ. ნუგზარ შაიშმელაშვილი, ასოც. პროფ. ვაჟა ლომიძე

                                       სადისერტაციო კოლეგიის თავმჯდომარე: სრ. პროფ. თამაზ ბაციკაძე

                                       დისერტაციის დაცვის თარიღი: 25.03.09

                                       სპეციალიზაცია და შიფრი: გამოყენებითი მექანიკა

                                       შეფასევ: 86,43(B)


მანანა არაბიძე


                                       სადისერტაციო თემა: გამოყენებითი მექანიკის განვითარების ისტორია (XVI-XIX ს-ები,

                                       მოკლე მიმოხილვა). - ხელმძღვანელი:სრ. პროფ. თამაზ მაციკაძე, სრ. პროფ. დემურ დანელია

                                       რეცენზენტი: პროფ. პავლე ასათიანი, პროფ. რევაზ ცხვედაძე

                                       სადისერტაციო კოლეგიის თავმჯდომარე: სრ. პროფ. ნოდარ ბერიშვილი

                                       დისერტაციის დაცვის თარიღი: 20.02.09.

                                       სპეციალიზაცია და შიფრი: გამოყენებითი მექანიკა

                                       შეფასება: 85 (B)


მაკა ფირანიშვილი

                                         

                                       სადისერტაციო თრმა: მდინარის ჩამონადენის მათემატიკური მოდელირების 

                                       და პროგნოზირების ზოგიერთი საკითხი

                                       ხელმძღვანელი: პროფ. გურამ გრიგოლია, პროფ. ზურაბ ფირანაშვილი

                                       რეცენზენტები: აკად. ცოტნე მირცხულავა, სრ. პროფ. დავით კერესელიძე

                                       სადისერტაციო კოლეგიის თავმჯდომარე: სრ. პროფ. ნოდარ კოდუა

                                       დისერტაციის დაცვის თარიღი: 27.06.08

                                       სპეციალიზაცია და შიფრი: წყლის რესურსების გამოყენება TUG.DC-01-4

                                       შეფასება: 85 (B)