მეცნიერება და ინჟინერია

სადისერტაციო საბჭო

2013 წლის 29 დეკემბერი
2016 წლის 29დეკემბერი

სადისერტაციო საბჭოს თავჯდომარე პროფესორი: ლევან კლიმიაშვილი
მოადგილეები: პროფესორი, დავით გორგიძე,   პროფესორი, თამაზ ხმელიძე
მდივანი: პროფესორი დემურ ტაბატაძე
სადისერტაციო საბჭოს წევრები:ყველა აკადემიური პერსონალი,პროფესორები და ასოცირებული პროფესორებისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის დოქტპრანტურაში შემოსული განცხადებების თანმდევი დოკუმენტაციის შემსწავლელი და გასაუბრების საფაკლტეტო დროებითი კომისიის სხდომის ოქმი  
N1

სხდომის თავჯდომარე                                                    ლ.ღოღელიანი
სხდომის მდივანი                                                               დ.ტაბატაძე   
 

15.09.2015. წელი

2015 წლის 15 სექტემბრის შედგა სამშენებლო ფაკულტეტის დოქტურანტურაში შემოსული განცხადებების თანამდევი დოკუმენტაციის შემსწავლელი და გასაუბრების საფაკულტეტო დროებითი კომისიის სხდომა, რომლის შემადგენობა დამტკიცდა სტუ-ს რექტორის ბრძანებით ( ბრძანება 150   07.08.2015):
     1.პროფ.  ლ.ღოღელიანი - თავმჯდომარე
     2.პროფ . თ.ბაციკაძე - წევრი
     3.პროფ.  ა.დავითაშვილი - წევრი
     4.პროფ.  ნ.კოდუა - წევრი
     5.პროფ.  ნ.კოდუა - წევრი
     6.პროფ.  ნ.ნაცვილიშვილი - წევრი
     7.პროფ.  დ.ტაბატაძე - მდივანი
     სხდომას არ ესწრებოდა  საპატიო მიზეზით კომისიის ორი წევრი
     სხდომა გახსნა კომისიის წევრმა როინ იმედაძემ.

დღის წესრიგი: საქართველოს ტექნიკური ინივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სადაქტორო პროგრამებზე შემოსული განცხადებების თანმდევი დოკუმენტაციის შემსაწავლელი და გასაუბრების  საფაკულტეტო დროებითი კომისიის თავჯდომარის და მდივნის კანდიდატურების დამტკიცება
 სხდომა გახსნა კომისიის წევრმა იმედაძემ.მან სხდომას გააცნო კომისიის მუშაობის დებლება და წესდება,ასევე დაასახელა კომისიის თვჯდომარის (პროფესორი ლ.ღოღელიანი) და მდივნის )პროფესორ დ.ტაბატაძის) კანდიდატურა.
აზრი გამოთქვეს: პროფესორმა ნ.კოდუამ, პროფესორმა ნ.ნაცვლიშვილმა, პროფესორმა ა.დავითაშვილმა.
დაადგინეს: არჩეული იქნას კომისიის თვჯდომარედ პროფეროსორი ლ.ღოღელიანი და მდივნად პროფესორი დ.ტაბატაძე.სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  სამშენებლო ფაკულტეტის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭოს
თავმჯდომარე პროფესორი ტ. კვიციანი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  სამშენებლო ფაკულტეტის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი  პროფესორი მ. კუბლაშვილი

სამშენებლო ფაკულტეტის დოქტორანტურაში ჩამრიცხავი დროებითი კომისიის წევრები: სრ. პროფ. ზ. გედენიძე, სრ. პროფ. ვ. ჭანკოტაძე, ასოც. პროფ. ნ. მურღულია, ასოც. პროფ. ი. კაკუტაშვილი.

პროგრამები:
I პროგრამა: მშენებლობა
II პროგრამა: ჰიდროინჟინერია
III პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურა და მიწისქვეშა ნაგებობები

I კურსი - 25 დოქტორანტი
II კურსი - 26 დოქტორანტი
III კურსი - 37 დოქტორანტი

ჩატარებულია საბჭოს 21 სხდომა.