ფაკულტეტი

დებულება


დებულება


შემუშავებულია ფაკულტეტის საბჭოს მიერ


ოქმი #24 23.03.2018 წელი


დამტკიცებულია სტუ-ს სენატის მიერ


დადგენილება #01-06-02/29 (სხდომა #01-06-02/05)

02.04.2018 წელი
თბილისი

2018