სტრუქტურა

ხარისხის უზრუნველყოფა

ხარისხის უზრუნველყოფა არის შიდა და გარე შეფასების პროცედურები, რომელთა განხორციელება ხელს უწყობს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას.

 

    საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შექმნილია "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით და მოქმედებს სტუ-ს  წესდებისა და საკუთარი დებულების შესაბამისად. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველყოფას სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის გზით.

 

    სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასება და შესაბამისი წინადადებების მომზადება საქმიანობის სრულყოფის მიზნით, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა, პერსონალის პროფესიული განვითარება, უნივერსიტეტში ბოლონიის პროცესის პრინციპების დანერგვა, საერთაშორისო თანამშრომლობის და საერთო ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში უნივერსიტეტის ინტეგრაციის ხელშეწყობა, უნივერსიტეტის ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესების ორგანიზება.

 

    საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური განახლებული დებულებით, სტრუქტურითა და შემადგენლობით მოქმედებს  2011 წლის მარტიდან. 

 

   სამშენებლო ფაკულტეტის ხარისხის უზრონველყოფის თანამშრომლები
მარინა ჯავახიშვილი

 სამშენებლო ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის

 სამსახურის უფროსი,ტექნიკურ მეცნიერებათა

 კანდიდატი,პროფესორი

 ტელე: (995 32)  238 59 09;  251 96 33(995 32)  238 59 09

 მობი: (593) 36 63 54; (599) 07 77 73

 E-mail: m.javakhishvili@gtu.ge
 

ნინო ციცხვაია

სამშენებლო ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

სპეციალისტი

E-mail: ninotsitskhvaia7@gmail.com

ტელ: 599-77 10 75, 2-270-39-55
      

 ნათია ფოფხაძე, სამშენებლო ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი

სპეციალისტი

E-mail: n.popkhadze@gtu.ge

ტელ: 577 12 88 15

 

 
მაია სურამელაშვილი

სამშენებლო ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

სპეციალისტი

E-mail: m.suramelashvili@gtu.ge

ტელ: 577 73 70 03