ფაკულტეტი

სამშენებლო ფაკულტეტის წესდება

წინამდებარე დებულება აყალიბებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შემადგენლობაში მყოფი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობის უშუალოდ განმხორციელებელი ძირითადი ადმინისტრაციული ერთეულის სამშენებლო ფაკულტეტის (შემდგომში ფაკულტეტი) მიზნებსა და ამოცანებს, არეგულირებს ფაკულტეტის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს, სტრუქტურას, მართვის ორგანოებსა და პერსონალს, მათი დანიშვნისა და არჩევის წესსა და უფლებამოვალეობებს, მართვის პრინციპებს, ასევე ფაკულტეტის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს. 


იხილეთ სრულად