მომავალი პროფესია

მომავალი პროფესია

სწავლება
ბაკალავრიატი
____________________________________________________
____________________
ამჟამად დეპარტამენტი ამზადებს სპეციალისტებს ბაკალავრის
აკადემიური წოდებით შემდეგი სპეციალობით –
ინფორმაციული ტექნოლოგიები მშენებლობაში
მაგისტრატურა
____________________________________________________
____________________
დეპარტამენტი ამზადებს სპეციალისტებს მაგისტრის
აკადემიური წოდებით შემდეგი სპეციალობით – მშენებლობის
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემები.
ამჟამად დეპარტამენტში 8–ზე მეტი სტუდენტი საკუთარი
ხელმძღვანელების მეთვალყურეობის ქვეშ ეუფლება მაგისტრის
ხარისხს.
დოქტორანტურა
____________________________________________________
____________________
დეპარტამენტში ამჟამად ირიცხება სამი დოქტორანტი.
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფ. მურმან კუბლაშვილი
ასევე გახლავთ სამშენებლო ფაკულტეტის დოქტორის
აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭოს
სწავლული მდივანი. იგი აწარმოებს დოქტორანტურისა და
სადისერტაციო საბჭოს დოკუმენტაციას და ხელმძღვანელობს
დისერტაციის დაცვის მიმდინარეობას.