აბიტურიენტებს

სწავლის საფასური სამშენებლო ფაკულტეტზე

სწავლის საფასური სამშენებლო ფაკულტეტზე :

ბაკალავრიატი

  ფაკულტეტი: სამშენებლო

  პროგრამის დასახელება: მშენებლობა

  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში   ––––––––   0406

  სწავლების ენა: ქართული

  კრედიტების რაოდენობა: 240

  წლიური გადასახადი: 2250 ლ.

  ადგილების რაოდენობა: 500

 

  ფაკულტეტი: სამშენებლო 

  პროგრამის დასახელება: მშენებლობა 

  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში   ––––––––  0406

  სწავლების ენა: რუსული

  კრედიტების რაოდენობა: 240 

  წლიური გადასახადი: 2250 ლ. 

  ადგილების რაოდენობა: 25

 ბაკალავრიატი

 

  ფაკულტეტი: სამშენებლო 

  პროგრამის დასახელება: მშენებლობის მენეჯმენტი  

  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მენეჯმენტის ბაკალავრი  ––––––––   0203

  სწავლების ენა: ქართული 

  კრედიტების რაოდენობა: 240 

  წლიური გადასახადი: 2250 ლ. 

  ადგილების რაოდენობა: 25

 

  ფაკულტეტი: სამშენებლო 

  პროგრამის დასახელება: წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების მშენებლობა   მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში  ––––––––   0406

 

  სწავლების ენა: რუსული 

  კრედიტების რაოდენობა: 240 

  წლიური გადასახადი: 2250 ლ. 

  ადგილების რაოდენობა: 25

 

  ფაკულტეტი: სამშენებლო 

  პროგრამის დასახელება: სამშენებლო სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური საშუალებები 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მექანიკის ინჟინერიის და ტექნოლოგიის ბაკალავრი  ––––––––  0408

  სწავლების ენა: ქართული

  კრედიტების რაოდენობა: 240 

  წლიური გადასახადი: 2250 ლ. 

  ადგილების რაოდენობა: 25

 

  ფაკულტეტი: სამშენებლო 

  პროგრამის დასახელება: სამშენებლო სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური საშუალებები

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მექანიკის ინჟინერიის და ტექნოლოგიის ბაკალავრი   ––––––––0408

  სწავლების ენა: რუსული

  კრედიტების რაოდენობა: 240 

  წლიური გადასახადი: 2250 ლ. 

  ადგილების რაოდენობა: 25

 

 

მაგისტრატურა

 

  სამაგისტრო პროგრამების ჩამონათვალი: მშენებლობის მენეჯმენტი  

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მშენებლობის მენეჯმენტის მაგისტრი ––––––––   020312

  მისაღები კონტიგენტი:  12

  სწავლის ერთი წლის ღირებულება: 2250

 

  სამაგისტრო პროგრამების ჩამონათვალი: მშენებლობა  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

ა) ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის სპეციალიზაციით;  –––––––––– 040601

ბ) ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში გრუნტების მექანიკა და ფუძე-საძირკვლების სპეციალიზაციით;  –––––––––– 040607

გ)  ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში მშენებლობის ტექნოლოგიის  სპეციალიზაციით;

                                –––––––––––  040605                 

დ) ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში კომპიუტერული პროექტირება მშენებლობაში   სპეციალიზაციით; –––––––––– 040613

ე) ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში წყალმომარაგება და წყალარინების  სპეციალიზაციით;  ––––––––– 040611

ვ) ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროტექნიკური  მშენებლობის სპეციალიზაციით; –––––––––– 040603

ზ) ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში სამდინარო ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის  სპეციალიზაციით;   –––––––––– 040602

თ) ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში საზღვაო  ნაგებობების მშენებლობის   სპეციალიზაციით;–––––––––– 040604

ი)  ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში ხიდებისა და   გვირაბების  მშენებლობის    სპეციალიზაციით; ––––––––––040608

კ)   ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში რკინიგზის მშენებლობის  სპეციალიზაც.

                                   –––––––––– 040609

ლ)   ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში ნაგებობათა გამოცდა და ტექნიკური ექსპერტიზის სპეციალიზაციით;  ––––––––––––040612

მ)   ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში  საშენი მასალების სპეციალიზაციით; –040606

ნ) ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში თბოაირმომარაგება და ვენტილაციის   სპეციალიზაციით;     ––––––––––  040614

ო)  ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში საავტომობილო გზებისა და აეროდრ ომების მშენებლობის    სპეციალიზაც; –––––––––––– 040610 

პ)   ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში გაზმომარაგების სისტემების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის   სპეციალიზაციით;––––––––– 040617

ჟ) ინჟინერიის მაგისტრი მშენებლობაში სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგი მშენებლობის სპეციალიზაციით.    ––––––––  040616

  მისაღები კონტიგენტი:  89

  სწავლის ერთი წლის ღირებულება: 2250

 

  სამაგისტრო პროგრამების ჩამონათვალი: წყლის ინჟინერის (ინგლისურენ.)

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინჟინერიის მაგისტრი წყლის ინჟინერიის სპეციალიზაციით –––––––– 041302

  მისაღები კონტიგენტი:

  სწავლის ერთი წლის ღირებულება: 2250

 

  სამაგისტრო პროგრამების ჩამონათვალი: წყალმომ.წყალარინ. და წყლის რესურ. რაციონ. გამოყ. და დაცვა  (ინგლისურენ.)

  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მშენებლობის მაგისტრი წყალმომარაგებისა და წყალარინების  სპეციალიზაციით ––––––– 040611

  მისაღები კონტიგენტი:

  სწავლის ერთი წლის ღირებულება: 2250

 

  დოქტორანტურა:

ფაკულტეტი: სამშენებლო 

 პროგრამის დასახელება: მშენებლობა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინჟინერიის დოქტორი მშენებლობაში --------0406

  სწავლების ენა: ქართული

  კრედიტების რაოდენობა: 180

  წლიური გადასახადი: 2250 ლ. 

  ადგილების რაოდენობა:  8

 

ფაკულტეტი: სამშენებლო 

 პროგრამის დასახელება: ჰიდროინჟინერია

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინჟინერიის დოქტორი მშენებლობაში ----------0406

  სწავლების ენა: ქართული

  კრედიტების რაოდენობა:  180

  წლიური გადასახადი: 2250 ლ. 

  ადგილების რაოდენობა: 9

 

 

ფაკულტეტი: სამშენებლო 

 პროგრამის დასახელება: საგზაო  ინფრასტრ.  და მიწისქვ.  ხელოვ. ნაგებობები

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ინჟინერიის დოქტორი ----------04

  სწავლების ენა: ქართული

  კრედიტების რაოდენობა:  180

  წლიური გადასახადი: 2250 ლ. 

  ადგილების რაოდენობა: 5

 

 

ფაკულტეტი: სამშენებლო 

 პროგრამის დასახელება: სამხედრ.  ინჟინერია

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სამხედრო  მეცნიერებათა დოქტორი----------1114

  სწავლების ენა: ქართული

  კრედიტების რაოდენობა:  180

  წლიური გადასახადი: 2250 ლ. 

  ადგილების რაოდენობა: 1

 

 

ფაკულტეტი: სამშენებლო 

 პროგრამის დასახელება: წყლის  ინჟინერია

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების დოქტორი----------0413

  სწავლების ენა: ინგლისური

  კრედიტების რაოდენობა:  180

  წლიური გადასახადი: 2250 ლ. 

  ადგილების რაოდენობა: 2

 

ფაკულტეტი: სამშენებლო 

 პროგრამის დასახელება: წყლის  ინჟინერია

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების დოქტორი----------0413

  სწავლების ენა: რუსული

  კრედიტების რაოდენობა:  180

  წლიური გადასახადი: 2250 ლ. 

  ადგილების რაოდენობა: 2

 

 

ფაკულტეტი: სამშენებლო 

 პროგრამის დასახელება: წყლის  ინჟინერია

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების დოქტორი----------0413

  სწავლების ენა: ქართული

  კრედიტების რაოდენობა:  180

  წლიური გადასახადი: 2250 ლ. 

  ადგილების რაოდენობა: 2