საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მცირე და საშუალო  ბიზნესი ევროკავშირის ქვეყნების  ბიზნესის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს შეადგენს, რაც ცხადყოფს ბიზნესის ნახსენები კატეგორიის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიათა სიცოცხლისუნარიანობისათვის.


ევროკავშირის საქმიანობის მთავარი მიმართულება მეწარმეობისა და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობაა, რაც მრავალი პროგრამის მეშვეობით ხორციელდება.


ევროკავშირის სისტემაშემქმნელი პროგრამებია:

  • ჰორიზონ 2020 (Horizon 2020[1])

  • ევროპის სტრუქტურული და საინვესტიციო ფონდები (ESIF[2])

  • მცირე და საშუალო საწარმოების ევროპული პროგრამა (COSME[3])

ცნობილია, რომ ევროკავშირის პრაქტიკაში ბიზნესის პირდაპირი დაფინანსება არ ხდება. სამეწარმეო ინიციატივები ფინანსდება ადგილობრივ, რეგიონალურ და ეროვნულ ორგანოებთან თანამშრომლობითა და საფინანსომედიატორების მეშვეობით, რომლებიც სხვადასხვა საფინანსო მეთოდოლოგიით  აფინანსებენ ბიზნესს. თუმცა, ევროკავშირის სპეციალური  პროგრამების  დანერგვასა და პოლიტიკის განხორციელებისას პროექტებისდაფინანსებას ევროკავშირი პირდაპირი წესით ახორციელებს.


[1] https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


[2] http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm


[3] http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/