საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

  1. სამშენებლო ფაკულტეტი
  2. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი
  3. სამთო - გეოლოგიური ფაკულტეტი
  4. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
  5. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი
  6. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
  7. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
  8. ჰუმანიტარულ - სოციალური ფაკულტეტი