საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ფაკულტეტებზე არსებული რესურსები     
  1. სამშენებლო ფაკულტეტი    
  2. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი    
  3. სამთო - გეოლოგიური ფაკულტეტი    
  4. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი    
  5. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი    
  6. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი   
  7. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი    
  8. ჰუმანიტარულ - სოციალური ფაკულტეტი