საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ინოვაციის დასახელება: ქართული მუზეუმი ვირტუალურ სივრცეში .
მოკლე ანოტაცია: მუზეუმი ვირტუალურ სივრცეში წარმოადგენს ქართული სამუზეუმო რელიკვიების სამგანზომილებიანი სკანირების შედეგად მიღებული ზუსტი მოდელების გამოფენას ვებსივრცეში შესაბამისად დაპროგრამებული და გაფორმებული გარსის მეშვეობით.   
   
ინოვაციის დასახელება: ურბანული განვითარების ობიექტებზე ( ტერიტორია და შენობა - ნაგებობები ) გარემოს ენერგეტიკული ზემოქმედების ამსახველი CAD პროგრამულ პაკეტებთან თავსებადი ალგორითმების პრაქტიკულ გამოყენებაზე ორიენტირებული სისტემის შემუშავება
მოკლე ანოტაცია: განიხილება გეომეტრიული გარდაქმნების  გამოყენების კონცეპტუალური და პრაქტიკული ასპექტები  CAD სისტემებში რეალიზებულ ალგორითმებში, რომელთა ადაპტაცია შესაძლებელია გარემოს ენერგეტიკული ზემოქმედების სფეროში არსებული პრობლემების კვლევისა და პრაგმატული ამოცანების გადასაწყვეტად, როგორიცაა: ინსოლაციის, განათებულობის, სითბური გამოსხივების ეფექტის გამოკვლევა, დაჩრდილვის კონტურის განსაზღვრა, აგრეთვე ატმოსფერული და სხვა ფიზიკური მოვლენების აღწერის შესაძლებლობა სივრცული გარდაქმნის მოდიფიკატორების მეშვეობით.
 
 
ინოვაციის დასახელება: თბილისის კლიმატური პირობებისათვის დეკორატიული მრავალწლიანი ნარგავების CAD პროგრამულ პაკეტებთან თავსებადი ილუსტრირებ ული კატალოგ - კლასიფიკატორის შედგენა .
მოკლე ანოტაცია: თბილისის კლიმატური პირობებისათვის CAD პროგრამულ პაკეტებთან თავსებადი დეკორატიული მრავალწლიანი ნარგავების ილუსტრირებული კატალოგ-კლასიფიკატორის შედგენა თანამედროვე ინფორმაციული საშუალებების (მონაცემთა ბაზების, 3D ვიზუალიზაციისა და ვებ- ტექნოლოგიების) გამოყენებით.
   
ინოვაციის დასახელება:  უძრავი ქონების ღირებულების ზედაპირის შედგენა
მოკლე ანოტაცია: კონკრეტული ტრანსაქციების, მოთხოვნა-მოწოდების ანალიზის, ნორმატიული დოკუმენტაციების და პროგნოზირებადი საპროექტო წინადადებების  ანალიზის შედეგად საწყისი ინფორმაციის მოპოვება, სტატისტიკური დამუშავება და სივრცეში განფენილი მონაცემთა ბაზის გეომეტრიული ინტერპრეტაცია.
 
ინოვაციის დასახელება:  ხუროთმოძღვრების ვაკანსიების შევსება
მოკლე ანოტაცია: ხუროთმოძღვრების იმ ვაკანსიების შევსება, რომელიც გაჩნდა   ფილისოფიისა და ესთეტიკის ადგილზე, ახალი ინტელექტუალური ინვესტიციის ჩადება და პრაქტიკული რეალიზაცია (მასა, კედელი, სვეტი, კიბე, ჩარჩო, რიდე). 
 
ინოვაციის დასახელება: საქართველოს კურორტებისა და ტურიზმის ქა ­ ლაქ ­ თ ­­ მშენებლობითი განვითარების პრინციპები
მოკლე ანოტაცია: საკურორტო და ტურისტული ქალაქთმშენებლობითი სტრუქტურები განიხილება საქართველოს კონკრეტული ბუნებრივ-კლიმატური პირობების გათვალისწინებით.