კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

0175, საქართველო, თბილისი,

კოსტავას 77

arch@gtu.ge